Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium: Przekład tekstów literackich//Przekład tekstów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SMK9-A.N-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium: Przekład tekstów literackich//Przekład tekstów użytkowych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Seminarium: 45h

Konsultacje indywidualne: 2h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Ogólne przygotowanie do zajęć: 30h

Przygotowanie do zajęć w kontekście pracy dyplomowej: 60h

Studiowanie literatury przedmiotu: 63h

Razem: 200h = 8 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): K_W01, K_W04, K_U01, K_U08, K_U16

projekt/praca dyplomowa: K_U01, K_U08, K_U16, K_W01, K_W04

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar facilitates research into selected aspects of translation, mainly in terms of practical consequences and effects. The material basis for the students’ own investigation can be anything from independent expressions, such as idioms, slogans and jokes, to coherent wholes, such as poems and novels.

(For more, see below the topics and problem areas designed for specific seminar groups.)

Literatura: (tylko po angielsku)

The sources to be either quoted or referred to in the theses will be searched for by the students themselves proportionately to their research needs. The list will include any of the translation theory classics, such as the works by Nida, Jakobson, Catford, Newmark, Hejwowski, Venuti, Tabakowska and others.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 -

zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia ogólne oraz wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu przekładoznawstwa - K_W01

W02 -

zna i rozumie terminologię przekładoznawstwa - K_W02

W03 -

zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury krajów angielskiego obszaru językowego na potrzeby analizy przekładoznawczej - K_W03

Umiejętności:

U01 -

potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną przekładoznawczą do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, do formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań - K_U01

U02 -

potrafi dokonać interpretacji różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej w ramach podejść uwzględniających najnowsze osiągnięcia z zakresu przekładoznawstwa

U03 -

potrafi przeprowadzić w języku angielskim krytyczną analizę tekstów, oraz wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych - K_U03

U04 -

potrafi konstruować rozbudowane wypowiedzi ustne w formie indywidualnej prezentacji i udziału w debacie, wyrażając w języku angielskim sądy i opinie na tematy związane z przekładoznawstwem - K_U07

U05 -

potrafi sporządzać – sięgając do różnych źródeł i wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne – zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie teksty w pisanym języku angielskim - K_U08

Kompetencje społeczne:

K01 -

jest gotów do krytycznej oceny wiedzy i własnych kompetencji, korzystania z wiedzy eksperckiej, doskonali umiejętności związane z przekładem i przekładoznawstwem - K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski, Przemysław Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Łozowski, Katarzyna Stadnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Angelina Żyśko, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)