Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SMgr-TCAK-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dotycząca metodologii w zakresie nauk o kulturze.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

30,0 godziny kontaktowe realizowane w formie zajęć dydaktycznych

2,0 godziny kontaktowe realizowane w formie indywidualnych konsultacji

Godziny realizowane samodzielnie przez Studentów i Studentki

20,0 przygotowanie się do zajęć dydaktycznych, w tym przygotowanie prezentacji dotyczącej własnego projekt badawczego

15,0 przygotowanie się do zaliczeń

28,0 Studiowanie literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena przygotowanych fragmentów rozprawy: K_W01, K_W04, K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, K_ U03, K_U04


Ocena udziału w dyskusjach dydaktycznych w trakcie zajęć: K_W01, K_W04, K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, K_ U03, K_U04, K_K01, K_K03

Pełny opis:

Seminarium magisterskie to zajęcia w ramach których Studenci i Studentki poszerzają wiedzę, zdobywają umiejętności i pogłębiają kompetencje, które pozwolą im na realizację własnego projektu badawczego i napisanie pracy magisterskiej.

Pierwszy blok zajęć będzie obejmował wprowadzenie do problematyki związanej z prowadzeniem badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych, w tym w szczególności zagadnienia dotyczące metod i narzędzi badawczych.

W ramach kolejnego bloku zajęć omawiane będą propozycje tematów zgłaszanych przez uczestników seminarium, planowana struktura pracy, źródła oraz metody i narzędzia badawcze

Trzeci blok obejmuje prezentację i omawianie wybrany projektów badawczych realizowanych w ciągu ostatnich lat przez różnych badaczy w obrębie Nauk o kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących metodologii i źródeł badawczych. Prezentacja każdego z projektów połączona będzie z dyskusją dydaktyczną, w ramach której każdy z uczestników zajęć będzie miał możliwość odniesienia doświadczeń związanych z realizacją własnego projektu badawczego do zagadnień prezentowanych w ramach seminarium.

Literatura:

Literatura przedmiotu zależna jest od tematyki będącej przedmiotem zainteresowań badawczych każdego z uczestników seminarium.

Wśród publikacji o charakterze ogólnym wskazać można:

Antropologia kultury wizualnej. Wybór tekstów i zagadnień, red. Łukasz Zaremba i Iwona Kurz, Warszawa 2012 (wybrane fragmenty)

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN Warszawa 2003 lub 2004.

Brzeziński J., O pożytkach płynących z nauki metodologii, w: W. Wrzosek (red.), Świat historii, Poznań 1998, s. 113-124.

Burszta Wojciech J. (et al.), Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Culler Jonathan, Uprawianie badań kulturowych, "Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja" 2010 nr 5 (125), s. 97-109, publikacja dostępna na stronie: http://bazhum.muzhp.pl

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. , Metody badań jakościowych, PWN, Warszawa 2009.

Diagnoza w kulturze, red. Marek Krajewski, Agata Skórzyńska, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017 (wybrane fragmenty, szczególnie: Wstęp, Podstawy oraz 3 pierwsze rozdziały), publikacja dostępna on-line pod adresem: https://nck.pl/upload/attachments/318698/Diagnoza%20w%20kulturze.pdf

Domańska Ewa, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka? "Teksty Drugie" 2010, nr 1-2, s. 45-55.

Emmison M., Smith P., Trendy w badaniach wizualnych – przegląd koncepcji, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2012, s. 669-706.

Jemielniak, D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 1 i 2., Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012.

Kulturoznawstwo Dyscyplina bez dyscypliny?, red. Jerzy Burszta, Warszawa 2010.

Rose, G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. (tłum. E. Klekot), Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010.

Storey John, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01. Absolwent / Absolwentka w pogłębionym stopniu zna specyfikę przedmiotową, najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem Nauk o kulturze i religii K_W01

W02. Absolwent / Absolwentka w zaawansowanym stopniu zna metodologię z zakresu dziedziny nauk humanistycznych, w tym w szczególności metodologię badań kulturowych; w pogłębionym stopniu zna i rozumie metody badań związanych z nurtem humanistyki cyfrowej K_W04

W03. Absolwent / Absolwentka zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury oraz wybranych teorii związanych z wybranymi obszarami badań nad kulturą, w tym kulturą cyfrową, w szczególności odnoszącymi się do tematyki podejmowanej w pracy magisterskiej K_W05

W04. Absolwent / Absolwentka zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej w kontekście prowadzenia własnej pracy naukowej K_W07

Umiejętności:

U01. Absolwent / Absolwentka potrafi formułować i analizować złożone problemy badawcze, a także syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy charakterystycznej dla poszczególnych obszarów badań kultury, w tym kultury cyfrowej K_U01

U02. Absolwent / Absolwentka umie dobierać metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów badawczych w odniesieniu do badań wybranych obszarów kultury, w tym kultury cyfrowej K_U02

U03. Absolwent / Absolwentka potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla przedmiotu zainteresowań technologii cyfrowych w animacji kultury z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym K_U03

U04. Absolwent / Absolwentka umie dobrać i zastosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne celem realizacji własnego projektu badawczego; potrafi wykorzystywać narzędzia cyfrowe do badań współczesnej rzeczywistości kulturowej K_U04

Kompetencje:

K01. Absolwent / Absolwentka posiada umiejętność krytycznej oceny zdobytej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów i wykorzystywania opinii ekspertów w przypadku trudności K_K01

K02. Absolwent / Absolwentka inspirowania i organizowania działań na rzecz środowisk społeczno-kulturalnych oraz do przedsiębiorczego myślenia i działania K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Głażewska, Katarzyna Smyk, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Bubczyk, Andrzej Radomski, Katarzyna Smyk, Marta Wójcicka, Anna Ziębińska-Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Głażewska, Adam Kopciowski, Andrzej Radomski, Katarzyna Smyk, Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Głażewska, Adam Kopciowski, Andrzej Radomski, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kubiszyn, Andrzej Radomski, Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)