Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo Polski średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SPS(DSP)-H-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo Polski średniowiecznej
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii Polski średniowiecznej na poziomie studiów I stopnia

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

zajęcia kontaktowe: 45 h

praca indywidualna studenta: 25 h

konsultacje: 15 h

przygotowanie do zaliczenia: 5 h


Razem: 90 h (3 punkty ETCS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

aktywność na zajęciach: 01-03, 04-06, 07

konsultacje: 01-03, 04-06, 07


Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić proces kształtowania się i rozwoju społeczeństwa Polski średniowiecznej między X a XV wiekiem. Układ chronologiczny pozwala zobrazować dynamikę przemian społecznych w okresie średniowiecza. W ramach wykładu mieści się również charakterystyka zasadniczych grup społecznych (stanów) pod względem wewnętrznej struktury, statusu społeczno-prawnego i świadomości.

Konwersatoria poświęcone są analizie poszczególnych aspektów strukturalnych i funkcjonalnych rycerstwa-szlachty, duchowieństwa, mieszczan i chłopów, takich jak: grupy elitarne, zróżnicowanie majątkowe i zachowania ekonomiczne, aktywność publiczna/polityczna, więzi społeczne, mobilność, modele karier i świadomość. Punktem wyjścia dla szczegółowych analiz są socjologiczne modele społeczeństwa tradycyjnego, elity itp.

Zagadnienia realizowane w ramach modułu obejmują treści nauczania zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu historia.

Literatura:

I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979 (lub nowsze wydania)

Podstawa programowa przedmiotu historia dla szkoły podstawowej (klasy IV-VIII)

Podstawa programowa przedmiotu historia dla liceum i technikum

Podstawa programowa przedmiotu historia dla szkoły branżowej I stopnia.

Efekty uczenia się:

Student:

01 - zna i rozumie w pogłębionym stopniu uporządkowane i podbudowane teoretycznie fakty, zjawiska dziejowe i procesy historyczne dotyczące rozwoju i przemian społeczeństwa polskiego w średniowieczu, w tym obecne w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_W01)

02 - zna i rozumie w pogłębionym stopniu uporządkowane i podbudowane teoretycznie pojęcia z zakresu problematyki dziejów polskiego społeczeństwa w średniowieczu, w tym obecne w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_W02)

03 - zna i rozumie W pogłębionym stopniu teorie i metody wyjaśniające specyfikę i zależności złożonych procesów rozwoju i przemian społeczeństwa polskiego w średniowieczu, w tym obecne w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_W03)

04 - potrafi formułować i analizować złożone i nietypowe problemy związane z badaniem dziejów społeczeństwa polskiego w średniowieczu, wymagające integracji wiedzy z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w tym wskazane w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_U01)

05 - potrafi samodzielnie dobrać, zgromadzić i zanalizować zróżnicowane źródła historyczne obrazujące dzieje polskiego społeczeństwa w średniowieczu, w tym wskazane w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_U02)

06 - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do formułowania i testowania hipotez oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań złożonych problemów dotyczących dziejów społecznych w Polsce średniowiecznej, w tym obecnych w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_U03)

07 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu dziejów społeczeństwa polskiego w średniowieczu, a także przyswajanych treści nawiązujących do tej problematyki, w tym obecnych w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wróbel
Prowadzący grup: Dariusz Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wróbel
Prowadzący grup: Dariusz Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0