Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tekstologia edytorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-TE-ETR-1S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tekstologia edytorska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie poszerzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu tekstologii edytorskiej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład: 15 godz.

Konwersatorium: 30 godz.

Konsultacje: 1 godz.


Godziny niekontaktowe (własna praca studenta):

Studiowanie literatury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia wykładu: 20 godz.

Przygotowanie cząstkowych prac zaliczeniowych: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia konwersatorium: 24 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego: 30 godz.

Łączna liczba godzin (wykład i konwersatorium): 150 godz.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie wykładu (sprawdzenie efektów przy egzaminie pisemnym): W01, W02, U04.


Konwersatorium - prace zaliczeniowe w trakcie semestru: U01, U02, U03, U04, K03.


Kolokwium końcowe: W02, W03, U01, U02, U03.


Przygotowanie się do zajęć: K01, U03, U02, U04.


Aktywność i praca w zespołach: K02.


Egzamin pisemny (obejmujący treści wykładowe i konwersatoryjne): W01, W02, W03, U02, U03, U04.

Pełny opis:

Tekstologia edytorska to przedmiot obligatoryjny realizowany w formie wykładu i konwersatorium, zakończony egzaminem. Jego celem jest zapoznanie studentów z problemami edytorstwa tradycyjnego i współczesnego, wielokodowego. Przedmiot pomaga studentowi zintegrować wiedzę językoznawczą i literaturoznawczą w zakresie tekstologii edytorskiej, z wykorzystaniem pojęć tekstologii integralnej, teorii języka, teorii literatury i wiedzy o komunikacji. Zakres tematyczny przedmiotu obejmie kwestie teoretyczne dotyczące pojęcia tekstu, działów tekstologii i edytorstwa oraz praktyczne, związane z problemami integralnego opracowania tekstu do wydania i upowszechnienia, działaniami na tradycyjnych tekstach werbalnych i multimedialnych. W centrum znajdą się etapy pracy redakcyjnej.

Literatura:

1. Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Tekstologia, Warszawa 2009.

2. Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława (red.), 2004, Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 4-5, Tekstologia cz. 1-2, Lublin.

3. Goliński Zbigniew, 1969, Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław.

4. Górski Konrad, 1975, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa.

5. Loth Roman, 2008, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa.

6. Marszałek Leon, 1986, Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa.

7. Trzynadlowski Jan, 1976, Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01- Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu edytorstwa i językoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych i o ich powiązaniu z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi z tego obszaru wiedzy, zwłaszcza w aspekcie edytorskim; K_W01

W02 - Student zna podstawową terminologię tekstologiczną przydatną w pracy edytorskiej; K_W07

W03 - Student posiada wiedzę wymaganą przy przygotowywaniu różnogatunkowych tekstów do druku; K_W09

Umiejętności:

U01 - Student potrafi w stosować w pracach pisemnych poprawny warsztat bibliograficzny, cytować źródła, właściwie sporządzać przypisy; K_U01

U02 - Student umie formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązywanie typowych problemów tekstologicznych; K_U02

U03 - Student potrafi dokonywać operacji tekstotwórczych, przekształceniowych i działać na tekstach; K_U03

U04 - Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu tekstologii edytorskiej; K_U05

Kompetencje:

K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz kulturalnego; K_K01

K02 - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej; dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z pracą edytora, publikacyjną, rozstrzyga je zgodnie z zasadami etyki naukowej i zawodowej; K_K03

K03 - Student ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za słowo, staranności w przygotowywaniu tekstów do publikacji; postępowania w działaniach profesjonalnych zgodnie z zasadami etyki wydawniczej; K_K05.

Praktyki zawodowe:

Możliwość współpracy z redakcją pisma "Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Prowadzący grup: Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Prowadzący grup: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)