Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna (P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-TI-GER-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: 11.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna (P)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna z obsługi komputera, programach komputerowych i internecie na poziomie szkoły średniej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

▪ Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

- konwersatorium: 30h

- konsultacje indywidualne: 2h

▪ Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- przygotowanie do zajęć: 10h

- przygotowanie do zaliczeń: 5h

- studiowanie literatury przedmiotu: 3h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zadania praktyczne: U02, U03

Sprawdzian: U01
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie aktualnych możliwości współczesnej TI, które mogą być wykorzystane w edukacji w ramach studiowanej dziedziny. Student poznaje metody pozwalające na wyszukiwaniu i przetwarzaniu informacji, które mogą być wykorzystane w naukach humanistycznych, a szczególnie w filologii, przy zastosowaniu określonych narzędzi informatycznych. Szczególnie chodzi o wykorzystywania zasobów internetu do celów bezpośrednio i pośrednio związanych z procesem edukacji. Szczególny nacisk położony jest na wypracowaniu umiejętności doboru narzędzi informatycznych do jak najefektywniejszego i krytycznego zdobywania, weryfikowania i przetwarzania informacji.

Celem pośrednim jest przygotowanie studenta do aktywnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym poprzez wykształcenie praktycznej umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się narzędziami i metodami z zakresu nowych technologii.

Literatura:

▪ Barski,Tadeusz: Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Opole 2006

▪ Cieciura, Marek: Podstawy Technologii Informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2006

▪ Gogołek, Włodzimierz: Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Warszawa 2007

▪ Lewowicki, Tadeusz/Siemieniecki. Bronisław: Nowe media w edukacji. Toruń 2012

▪ Siemieniecki, Bronisław: Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Toruń 2008

▪ Sikorski, Witold: Podstawy technik informatycznych. Warszawa 2007

▪ Śmigielska, Anna: Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy nauczyciela, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

U01: Student posiada podstawowe umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie technologii informacyjnej - K_U05

U02: Student posiada podstawowe umiejętności pozwalające na realizacje działań zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnych - K_U06

U03: Student posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, korzystania z usług w sieciach informatycznych, wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych - K_U07

U04: Student potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego z zakresu ochrony własności przemysłowej, ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego, w szczególności związanego z zarządzaniem własnością intelektualną - K_U24

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Ryszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Ryszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-06
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)