Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-TI-KUL-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium: 30 h

Konsultacje indywidualne: 15h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 5h

Przygotowanie projektów na zaliczenie: 5h

Studiowanie literatury przedmiotu: 5h


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność na zajęciach - W01; W02; U01; U02;; K01; K02


Referat - W01; W02; U01; U02;; K01; K02


Prezentacja - W01; W02; U01; U02; K01; K02


Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są nowoczesnym technologiom informacyjnym. Zasadnicza tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach dotyczących: otwartych zasobów internetowych, wykorzystaniu narzędzi cyfrowych działających w chmurze, aplikacji do kreowania opowieści cyfrowych i multimedialnych, programów do tworzenia grafiki komputerowej oraz narzędziach dziennikarstwa internetowego.

Literatura:

Nancy Duarte, Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji, Gliwice 2011.

Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski, Otwartość w publicznych instytucjach kultury, Gdańsk 2006.

Agnieszka Świątecka, Digital storytelling - podręcznik dla edukatorów, Warszawa 2013.

Justyna Hofmokl, Katarzyna Sawko, Kamil Śliwowski, Katarzyna Rybicka, Łukasz Jachowicz, Alek Tarkowski, Przewodnik po otwartości, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

K_W13

ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii informacyjnych i zastosowania internetu w badaniach kulturoznawczych szczególnie technologii cyfrowych opartych o chmurę obliczeniową

K_U01

umie samodzielnie wyszukiwać i selekcjonować informację, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia jednocześnie dysponując wiedzą na temat zagadnień dotyczących otwartości zasobów kulturowych on-line

K_U13

potrafi samodzielnie zarządzać cyfrowymi zasobami informacji i wiedzy oraz wyszukiwać legalne materiały udostepniane na zasadzie domeny publicznej lub otwartych licencji Creative Commons

K_U15

umie analizować informację, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia, a także tworzyć w oparciu o nie własne kolekcje otwartych zasobów Internetowych

K_U17

jest w stanie opracować i prezentować wyniki badań dotyczące dziedziny kulturoznawstwa wykorzystując do tego multimedialne narzędzia sieciowe do tworzenia prezentacji i narracji cyfrowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Bomba
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Miedziocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Goral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)