Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna (BN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-TI-TCAK-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna (BN)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium: 30 h

Konsultacje indywidualne: 15h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 5h

Przygotowanie projektów na zaliczenie: 5h

Studiowanie literatury przedmiotu: 5h


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W09, K_W014

Prace zaliczeniowe


K_U07,K_U08, K_U14, K_U16

Projekty


K_K02, K_K03, K_K05

AktywnośćPełny opis:

Zajęcia poświęcone są nowoczesnym technologiom informacyjnym. Zasadnicza tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach dotyczących: otwartych zasobów internetowych, wykorzystaniu narzędzi cyfrowych działających w chmurze, aplikacji do kreowania opowieści cyfrowych i multimedialnych oraz narzędziach dziennikarstwa internetowego.

Literatura:

Nancy Duarte, Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji, Gliwice 2011.

Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski, Otwartość w publicznych instytucjach kultury, Gdańsk 2006.

Agnieszka Świątecka, Digital storytelling - podręcznik dla edukatorów, Warszawa 2013.

Justyna Hofmokl, Katarzyna Sawko, Kamil Śliwowski, Katarzyna Rybicka, Łukasz Jachowicz, Alek Tarkowski, Przewodnik po otwartości, Warszawa 2013.

Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski, Otwartość w publicznych instytucjach kultury, Gdańsk-Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Posiada znajomość podstawowej terminologii dotyczącej procesu tworzenia projektów kulturowych z wykorzystaniem narzedzi cyfrowych działających w chmurze K_W09

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową na temat wykorzystania aplikacji sieciowych do celów kmunikacyjnych K_W014

Posiada podstawowe umiejętności z zakresu dziennikarstwa Internetowego wykorzystującego narzędzia do tworzenia opowieści cyfrowych K_U07

Posiada umiejętności niezbędne do tworzenia multimedialnych prezentacji, infografik i linii czasu K_U08

Potrafi tworzyć elementy portali i serwisów internetowych w szczególnosci tresci o charakterze interaktywnym i multimedialnym K_U14

Posiada umiejętności pracy w zespole w oparciu o aplikacje i technologie cyfrowe umożliwiające pracę zdalną w szczególności otwarte aplikacje do pracy zespołowej i dyski wirtualne K_U16

Uczestniczy w życiu kulturalnym aktywnie kreując i rozpowszechniając otwarte zasoby kulturowe K_K02

Ma świadomość roli współczesnych technologii cyfrowych oraz otwartych i wolnych licencji Creative Commons w zachowaniu, archiwizowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego swojego regionu, Polski i Europy K_K03

Realizuje projekty internetowe w zespole i jest odpowiedzialny za powierzone mu zadania K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Bomba
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)