Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna dla tłumaczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-TIT-A.N-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna dla tłumaczy
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia - konsultacje: 15,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia - konwersatorium: 45,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych: 15,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów: 30,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne: K_U04, K_U10

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): K_W06, K_W08, K_U04, K_U10

projekt: K_U04, K_U10, K_K01, K_K02

Pełny opis:

Tematy omawiane podczas kursu:

- praca z LibreOffice

- praca z programem CAT (OmegaT)

- praca z systemem lokalizacji oprogramowania

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W06

zna cele oraz prawne i ekonomiczne, etyczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych ze sferą działalności zawodowej, typowej dla kwalifikacji odpowiadających programowi studiów, jak również przedsiębiorczości

K_W08

zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Umiejętności:

K_U04

potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań zawodowych, typowych dla kwalifikacji odpowiadających programowi studiów, oraz wykorzystywać nowoczesne technologie, w tym technologie informacyjne

K_U10

potrafi – korzystając z różnych źródeł, tak polsko-, jak i anglojęzycznych, oraz posługując się nowoczesnymi technologiami – samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności związane z działalnością zawodową, typową dla kwalifikacji odpowiadających programowi studiów

Kompetencje społeczne:

K_K01

jest gotów do krytycznej oceny wiedzy i własnych kompetencji, korzystania z wiedzy eksperckiej, doskonalenia umiejętności w trakcie realizowania działań zawodowych, typowych dla kwalifikacji odpowiadających programowi studiów

K_K02

jest gotów do wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z pracą zawodową

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kowalewski
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kowalewski
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)