Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja w kulturze współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-TKW-KUL-2S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja w kulturze współczesnej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 1,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 4,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium zaliczeniowe (pisemne).

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia tradycji w kulturze - z szerokim zakreśleniem granic terytorialnych i chronologicznych. Tematyka ogniskować się będzie na polskich tradycjach: religijnej, narodowej i ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu nie/materialnego dziedzictwa, a zwł. konieczności jego dokumentowania, ochrony, zachowywania i przekazywania.

Literatura:

1. Seria: Tradycja dla współczesności, t. 1 Tradycja: wartości i przemiany, t. 2, Tradycja w tekstach kultury, t. 3 Tradycja w kontekstach kulturowych, t. 4 Tradycja w kontekstach społecznych, Lublin 2009-2011.

2. Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin-Warszawa 2015.

3. Tradycja współcześnie repetycja czy innowacja, red. Anna Jarmuszkiewicz, Justyna Tabaszewska, Kraków 2012.

4. Flirty tradycji z popkulturą : dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności, Elżbieta Nieroba, Anna Czerner i Marek S. Szczepański, Warszawa 2010.

5. W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku, red. K. Snarski, A. Żarko, Warszawa-Suwałki 2014.

Efekty uczenia się:

Student

- ma uporządkowaną, pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą problematyki tradycji w kulturze współczesnej - K_W02;

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę w zakresie terminologii, a także teorii i metodologii szeroko rozumianych badań nad problematyką pamięci, zna i rozumie interdyscyplinarny charakter i specyfikę badań nad pamięcią - K_W15;

- umie zdobywać i analizować informacje dotyczące tradycji w kulturze współczesnej, a odnosząc się do różnych źródeł, potrafi formułować na tej podstawie krytyczne sądy i samodzielnie wyciągać wnioski - K_U02;

- jest otwarty na dziedzictwo kulturowe i docenia odrębność innych kultur, mniejszości narodowych, religijnych i etnicznych - K_K03;

- posiada świadomość występowania różnorodnych postaw ludzkich i licznych sposobów ich wyrażania K_K07.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Rybińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Rybińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)