Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie mobilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-TM-TCAK-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie mobilne
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=7983
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe - 30 godz.


Konsultacje - 3 godz.


Przygotowanie do zajęć (w tym zapoznanie się z zalecaną literaturą, blogami i materiałami filmowymi) - 20 godz.


Przygotowanie prezentacji na temat funkcjonującej aplikacji mobilnej - 10 godz.


Przygotowywanie pracy zaliczeniowej - 27 godz. (przygotowanie pracy - 15 godz. / samodzielne zapoznanie się z trendami w projektowaniu i funkcjonowaniu aplikacji mobilnych - 12 godz.).

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacje prezerntowane i omawiane podczas zajęć

Pełny opis:

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną kluczowe zagadnienia związane z technologiami mobilny:

- pojęcie mobilności w naukach społecznych i kulturze,

- technologie mobilne jako część Czwartej Rewolucji Przemysłowej,

- specyfika użytkowników aplikacji mobilnych,

- technologiczna specyfika współczesnego rynku rozwiązań mobilnych,

- kluczowe pojęcia w rozwoju technologii mobilnych: Sharing economy, VR, IR, AI,

- modele biznesowe tworzenia i rozwoju aplikacji mobilnych,

- istotne etapy podczas projektowania aplikacji mobilnych,

- metody analityki sukcesu/porażki aplikacji mobilnych,

- kulturowy wymiar aplikacji mobilnych,

- przyszłość rozwiązań mobilnych.

Integralną częścią zajęć będą ćwiczenia mające zaznajomić użytkowników z różnymi etapami projektowania i tworzenia aplikacji mobilnych.

Literatura:

Publikacje na temat technicznych i biznesowych realiów funkcjonowania aplikacji mobilnych:

Żółkiewska S., Rycharska M., Gryczko N. 2018 Biznes w świecie mobile, Warszawa: Poltext.

Zaremba M. 2015 Mobile dla menedżerów, Warszawa: Poltext.

red. Szalbierz Z. 2019 Innowacje technologiczne w teorii i praktyce, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

red. Dejnaka A. 2019 Marketing mobilny, Warszawa: Difin.

Gmiterek G. 2017 Wykorzystanie aplikacji mobilnych w muzeach – przegląd i analiza polskich projektów, e-mentor 2(69), 25-39.

Kall J. 2017 Mobilna transformacja polskich Milenialsów jako determinanta

skutecznej komunikacji mobilnej, Handel Wewnętrzny 5(370), 231-240.

Mazurkiewicz B. 2015 Gry miejskie oparte na lokalizacji jako sposób promocji miasta, Handel Wewnętrzny 4(357), 328-336.

Kulturowe aspekty aplikacji mobilnych:

Orzeł B. 2017 Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (w internecie dostępny jest maszynopis dysertacji doktorskiej, na podstawie której powstała ta książka).

Krzysztofek K. 2014 Społeczeństwo w XXI wieku: rozproszenie i nadzór. Analiza dwóch trendów, Studia Socjologiczne 1 (212), 19-44.

Harari Y.N. 2018 Homo deus: krótka historia jutra, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Raporty:

Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów/ klientów indywidualnych, raport z badań zleconych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (2018).

Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse, raport PWC (2016).

Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport, raport zespołu J. Czapińskiego (2015).

Perspektywy rozwojowe mobile online w Polsce, raport IAB Polska (2013).

Podręczniki na temat kodowania aplikacji mobilnych:

Griffiths D., Griffiths D. 2017 Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową! Wydanie II, Gliwice: Helion.

Phillips B., Stewart C., Marsicano K. 2017 Programowanie aplikacji dla Androida. The Big Nerd Ranch Guide. Wydanie III, Gliwice: Helion.

Tutoriale dostępne na portalu YouTube

Przykładowe portale i blogi na temat technologii mobilnych (szerzej technologii cyfrowych):

www.spidersweb.pl

www.niebezpiecznik.pl

www.jestem.mobi.pl (do 2018) www.mobeedick.com/blog (obecnie)

Polecane kanały YouTube

Marqueesem Brownleem

Darmowe kursy on-line:

Internetowe Rewolucje Google

Efekty uczenia się:

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową nauk o kulturze, szczególnie w aspekcie kultury cyfrowej; główne kategorie pojęciowe, metody i teorie badań współczesnej kultury i społeczeństwa i złożone zależności w obrębie wiedzy o kulturze cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki społeczeństwa informacyjnego i sieciowego (K_W01);

- kategorie badawcze, metody selekcji i oceny informacji oraz metody analizy i interpretacji danych wykorzystywane na gruncie badań społecznych, kulturowych oraz w netnografii i nowej nauce sieci (K_W02);

- podstawy teorii komunikacji, historii i funkcjonowania mediów, ich roli społecznej i kulturowej oraz zagadnienia wpływu nowych mediów na kształt i charakter współczesnej kultury (K_W03);

- podstawowe pojęcia właściwe dla współczesnej sztuki i estetyki (szczególnie dotyczące nowych mediów), kultury współczesnej, animacji kultury, historii kultury, filozofii, problematyki społeczeństwa informacyjnego i cyberkultury oraz designu (K_W04);

- przykłady i specyfikę współczesnych zjawisk artystycznych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki nowych mediów i designu oraz problematykę praktycznej adaptacji wytworów i obiektów kultury nowych mediów, w tym gier komputerowych (K_W05);

- sposoby wykorzystania języków programowania, aplikacji, programów komputerowych i innych technologii cyfrowych do tworzenia wytworów kulturowych; rozumie ich znaczenie dla współczesnej kultury (K_W06);

- podstawy dziennikarstwa internetowego oraz marketingu i reklamy realizowanej we współczesnych instytucjach kultury z wykorzystaniem nowych mediów (K_W10);

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym dotyczące świata kultury i związanych z nią problemów (K_W11).

ABSOLWENT POTRAFI:

- projektować strony internetowe, potrafi dobrać metody i narzędzia ICT adekwatne do popularyzowania działań kulturowych w sieci (K_U04);

- korzystać z technik komunikacyjno-informacyjnych niezbędnych do tworzenia: aplikacji komputerowych, multimedialnych zasobów internetowych, projektów z zakresu dziennikarstwa internetowego, reklamy i promocji oraz obiektów kulturowych wytworzonych w oparciu o technologie cyfrowe (K_U05);

- organizować i planować pracę własną oraz realizować projekty kulturowe i medialne z innymi osobami w ramach pracy zespołowej, również w zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, w oparciu o aplikacje i technologie cyfrowe, nowe media i Internet (K_U09);

- samodzielnie zdobywać wiedzę, planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (K_U10).

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

- rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności (w tym z zakresu technologii cyfrowych) (K_K02);

- aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym oraz podejmowania działań na rzecz interesu publicznego z wykorzystaniem współczesnych narzędzi sieciowych i cyfrowych, w tym w zakresie archiwizowania i udostępnianiu dziedzictwa kultury (K_K03);

- podejmowania działań innowacyjnych i przedsiębiorczych z wykorzystaniem nowych technologii (K_K04);

- profesjonalnego i etycznego pełnienia ról zawodowych, wykazywania się postawą dialogu i otwartości na odmienne od własnych poglądy, przekonania, różnice etniczne, religijne i inne, oraz ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania, w tym odpowiedzialności prawnej związanej z pracą z technologiami i zasobami cyfrowymi (K_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartłomiej Kotyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Bomba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)