Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane aspekty językoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WAJ-GER.SJN-2S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty językoznawcze
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aba472085b4d84f77b5664a7540b5ebe2%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ec9b864-6e47-4abc-9d21-072914d4a3f8&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Znajomość języka niemieckiego umożliwiająca zrozumienie prezentowanych treści.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 20,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

a) Dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi omawianych treści programowych i wspólne wysuwanie wniosków (efekty: E.1 [K_W01, K_W04], E.2 [K_W02, K_W03], E.3 [K_U01], E.6 [K_U05], E.7 [K_U07])

b) Samodzielne studiowanie literatury (efekty: E.1 [K_W01, K_W04], E.2 [K_W02, K_W03], E.5 [K_U03])

c) 2 krótkie testy śródsemestralne (efekty: E.1 [K_W01, K_W04], E.2 [K_W02, K_W03], E.3 [K_U01], E.4 [K_U02], E.8 [K_U08], E.9 [K_K01])

d) Analiza materiału teoretycznego i praktycznego z handoutów przygotowanych przez wykładowcę (efekty: E.1 [K_W01, K_W04], E.2 [K_W02, K_W03], E.3 [K_U01], E.4 [K_U02], E.8 [K_U08])

e) Kolokwium zaliczeniowe (efekty: E.1 [K_W01, K_W04], E.2 [K_W02, K_W03], E.3 [K_U01], E.4 [K_U02], E.8 [K_U08], E.9 [K_K01])


Pełny opis:

Celem kursu jest ukazanie języka w wymiarze kognitywnym i biologicznym i tym samym powiązań językoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi.

Literatura:

Chomsky, N. (1973). Sprache und Geist. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Chomsky, N. (1977). Reflexionen über die Sprache. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Dietrich, R. (2017). Psycholinguistik. Eine Einführung. Stuttgart: Metzler.

Elsen, H. (2013). Linguistische Theorien. Tübingen: Narr.

Gutzmann, D. (2019). Semantik. Eine Einführung. Stuttgart: Metzler.

Helbig, G. (2002). Linguistische Theorien der Moderne. Berlin: Weidler.

Hillert, D. (2018). Die Natur der Sprache. Evolution, Paradigmen und Schaltkreise. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Hoffmann, L. (2010). Sprachwissenschaft. Ein Reader. Berlin, New York: De Gruyter.

Höhle, B. (2012). Psycholinguistik. Berlin: Akademie Verlag.

Lakoff, G, Johnson, M. (2011). Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verl.

Pafel, J., Reich, I. (2016). Einführung in die Semantik. Grundlagen – Analysen – Theorien. Stuttgart: Metzler.

Pinker, S. (1999). Der Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet. München: Kindler.

Rickheit, G., Weiss, S., Eikmeyer, H.-J. (2010). Kognitive Linguistik. Theorien, Modelle, Methoden. Tübingen: Francke.

Rösler, F. (2011). Psychophysiologie der Kognition. Eine Einführung in die Kognitive Neurowissenschaft. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Schwarz, M. (2008). Einführung in die Kognitive Linguistik. Tübingen, Basel: Frank.

Skirl, H., Schwarz-Friesel, M. (2013). Metapher. Heidelberg: Universtitätsverlag Winter.

Tomasello, M. (2011). Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Trotzke, A. (2017). Sprachevolution: Eine Einführung. Berlin, Boston: De Gruyter.

Whorf, B. L. (1963). Sprache, Denken, Wirklichkeit. Beiträge zur Metalinguistik und Sprachphilosophie. Reinbek: Rowohlt.

Wildgen, W. (2012). Kognitive Grammatik: Klassische Paradigmen und neue Perspektiven. Berlin, New York: De Gruyter.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

E.1 ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej językoznawstwa, a zwłaszcza o jego powiązaniach z naukami kognitywnymi i neurolingwistyką, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w realizacji zadań zawodowych; refleksyjnie i krytycznie podchodzi do wiedzy o historycznie zmiennych koncepcjach językoznawczych [K_W01, K_W04]

E.2 zna w stopniu zaawansowanym specjalistyczną terminologię oraz główne tendencje rozwojowe w obrębie językoznawstwa [K_W02, K_W03]

Umiejętności:

Student potrafi

E.3 posługiwać się zaawansowaną wiedzą teoretyczną z zakresu językoznawstwa do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, potrafi formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania z wykorzystaniem odniesień do zasadnie wybranych źródeł reprezentujących zarówno poglądy odmienne jak i wspierające [K_U01]

E.4 rozpoznać i właściwie interpretować zjawiska językowe w ich wymiarze kognitywnym i biologicznym [K_U02]

E.5 wyszukiwać, analizować i użytkować wiedzę z zakresu językoznawstwa wykorzystując przy tym różne źródła i metody stosowne do prowadzenia badań, w tym nowoczesne techniki informacyjne [K_U03]

E.6 formułować problemy badawcze dotyczące kognitywnych i biologicznych aspektów języka i potrafi dobierać odpowiednie narzędzia badawcze do analizy tych problemów [K_U05]

E.7 konstruować rozbudowane wystąpienia ustne w języku niemieckim dotyczące zagadnień językoznawczych wykazując się niezależnością myślenia [K_U07]

E.8 produkować w języku niemieckim teksty w języku pisanym odwołując się do głównych teorii językoznawczych z wykorzystaniem różnych źródeł [K_U08]

Kompetencje społeczne:

Student

E.9 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego [K_K01]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Sękowska
Prowadzący grup: Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0