Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do edytorstwa w sieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WES-ETR-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do edytorstwa w sieci
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego):

Laboratorium - 15h

Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 1h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie do zajęć - 5h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 4h

Studiowanie literatury przedmiotu - 5h


Łączna liczba godzin: 30h (1 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena udziału w dyskusjach oraz innych aktywności podczas zajęć: W1-W3, U1-U3, K1-K2.


Ocena z kolokwium: W1-W3, U1-U3, K1-K2.

Pełny opis:

Zajęcia pełnią funkcję wprowadzenia do problematyki edytorstwa w sieci. Podczas zajęć studenci poznają podstawowe różnice między edycją tekstu przeznaczonego do druku i funkcjonującego w przestrzeni cyfrowej. Nabywają również umiejętności praktyczne potrzebne w pracy z tekstem (korekta, redagowanie, publikowanie treści, język HTML) w środowisku nowych mediów. Tematyka oscyluje wokół kwestii modyfikacji, jakie dokonały się za sprawą narzędzi cyfrowych, w dotychczasowej, analogowej pracy edytora oraz nowych zasad redagowania tekstu.

Literatura:

1. Bringhurst R., "Elementarz stylu w typografii", Kraków 2008.

2. "e-Edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów", red. P. Nowak, A. Wójtowicz, Lublin 2013.

3. Mitchell M., Wightman S., "Typografia książki. Podręcznik projektanta", przekł. D. Dziewońska, Kraków 2012.

4. Urbaniak W., Woźniak R., "Komputerowe wspomagania poligrafii. Teoria, praktyka, przegląd oprogramowania", Bydgoszcz 2007.

5. Wempen F., "HTML i XHTML", przekł. K. Tryc, Warszawa 2007.

6. Wolański A., "Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www", Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 student(ka) zna podstawowe różnice między przygotowywanie publikacji w formie tradycyjnej (analogowej, papierowej) a dostarczaniem treści w środowisku nowych mediów oraz opracowywaniem tekstu w formie publikacji elektronicznej K_W01, K_W03, K_W04;

W2 student(ka) posiada podstawową wiedzę na temat wpływu narzędzi i technologii cyfrowych na przeobrażania książki jako medium K_W01, K_W04, K_W06, K_W11;

W3 student(ka) posiada wiedzę wymaganą przy przygotowywaniu i rozpowszechnianiu różnogatunkowych tekstów w formie elektronicznej K_W03, K_W04, K_W05, K_W11, K_W16.

Umiejętności:

U1 student(ka) potrafi opracować tekst przeznaczony do publikacji w formie elektronicznej (przy użyciu zwykłego edytora tekstu i w języku HTML) K_U03, K_U04;

U2 student(ka) potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu edytorstwa tradycyjnego i elektronicznego w typowych sytuacjach profesjonalnych K_U05.

Kompetencje społeczne:

K1 student(ka) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; ze względu na dynamiczny rozwój nowych technologii rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz kulturalnego K_K01, K_K03;

K2 student(ka) ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za przygotowywane publikacje i treści, szczególnie w kontekście współczesnego przerostu informacyjnego K_K03, K_K06.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jarosz, Przemysław Kaliszuk
Prowadzący grup: Beata Jarosz, Przemysław Kaliszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz, Przemysław Kaliszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz, Przemysław Kaliszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz, Przemysław Kaliszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0