Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do narratologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WN-TCAK-1S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do narratologii
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

15 KW / 60 h

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium 15 KW - 15h

- konsultacje indywidualne 2h

Godziny niekontaktowe:

- studiowanie literatury przedmiotu - 25 h

- przygotowanie prezentacji - 8 h

- przygotowanie do zaliczenia - 10 h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność na zajęciach - głos w dyskusjach (W01, U01, K01)

prace cząstkowe (W01, U01)

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowej wiedzy dotyczącej narratologii jako dziedziny nauki, a także analiza tekstów kultury, tak by zdobytą wiedzę wykorzystywać w przyszłości, np. tworząc narracje na stronach www czy grach komputerowych.

Literatura:

M. Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2012.

J. Trzebiński, Narracyjne formy wiedzy potocznej, Poznań 1992.

Narracja jako sposób rozumienia świata, pod red. J. Trzebińskiego, Gdańsk 2002.

Narracyjość języka i kultury. Literatura i media, red. D. Filar, D. Piekarczyk, Lublin 2013, s. 247-254.

D. Filar, Narracyjne aspekty językowego obrazu świata, Lublin 2013.

P. Tkaczyk, Narratologia, Warszawa 2021.

W. I. Tiupa, Wprowadzenie do narraotologii porównawczej, Kraków 2021.

J. M. Mandler, Opowiadania, skrypty i sceny: aspekty teorii schematów, Kraków 2004.

W. Propp, Bajka magiczna, Warszawa 1976.

Narracja, w: Słownik pojęć filmowych, red. A. Helman, Wrocław 1993, s. 7-56.

Literatura uzupełniająca:

K. Kaczmarczyk Katarzyna, Narratologia transmedialna, Kraków 2017.

K. Tuszyńska, Narracja w powieści graficznej, Warszawa 2015.

K. Golinowska, Narracje sztuki w kulturze płynności, Toruń 2014.

M. Lobba, Wokół narracyjnego zwrotu, Poznań 2013.

Narracja i tożsamość. III. Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Student:

W01 - zna i rozumie podstawy teorii komunikacji, historii i funkcjonowania mediów, ich roli społecznej i kulturowej oraz zagadnienia wpływu nowych mediów na kształt i charakter współczesnej kultury - zwłaszcza dot. zwrotu narracyjnego i teorii narracji oraz kategorii narracyjności w odniesieniu do nowych mediów (KW_03);

U01 - potrafi samodzielnie dobierać i stosować metody i narzędzia współczesnej filozofii, socjologii i badań kulturowych oraz wykorzystywać je do komunikacji z otoczeniem z użyciem terminologii specjalistycznej i uzasadniania swojego stanowiska oraz do działań z zakresu animacji kultury opartej o nowe media, stosowanie ICT i inne technologie cyfrowe; potrafi wskazać zależności w obrębie tych systemów wiedzy (K_U02).

K01 - jest gotów do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności (w tym z zakresu technologii cyfrowych) (K_K02).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rybińska
Prowadzący grup: Agata Rybińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Rybińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0