Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna polszczyzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WP-ETR-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna polszczyzna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład: 15 h

Konwersatorium: 30 h

Konsultacje indywidualne: 3 h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 17 h

Przygotowanie do zaliczeń: 10 h

Przygotowanie do egzaminu: 20 h

Studiowanie literatury przedmiotu: 25 h

Sumaryczna liczba godzin: 120


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01, W02, W03, U01, U02 - egzamin

W01, W02, W03, U01, U02 - kolokwia śródsemestralne

K01, K01 - aktywność na zajęciach


Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnej polszczyzny w jej pełnym wymiarze, od odmian i stylów języka, gatunków mowy i dużych jednostek (tekstu, zdania) do mniejszych (wyrazy, morfemy) i najmniejszych (fonemy). Program zakłada powiązanie zjawisk językowych z szeroko rozumianą kulturą. Układ materiału odpowiada kolejności nabywania przez użytkownika wiedzy o języku. Preferowane będzie podejście funkcjonalne i antropologiczne.

Literatura:

1. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

2. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, cz. 1. Programy dydaktyczne. Bibliografia. Etykieta językowa, red. J. Bartmiński, Lublin 2004, cz. 2. Warianty języka, red. J. Bartmiński i J. Szadura, Lublin 2003, cz. 3. Akty i gatunki mowy, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, Lublin 2004, cz. 4. i 5.Tekstologia 1-2, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004, cz. 6. Części mowy, red. J. Bartmiński, M. Nowosad-Bakalarczyk, Lublin 2003, cz. 9. Prozodia. Fonetyka. Fonologia, red. J. Bartmiński, M. Nowosad-Bakalarczyk, Lublin 2010.

3. Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, wyd. 3 poprawione, Wrocław 1999.

4. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Red. naukowy Stanisław Urbańczyk: Składnia, pod red. Z. Topolińskiej, Warszawa 1984, Morfologia, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla, Warszawa 1984, wyd. 2 zmienione Warszawa 1998.

5. Wierzbicka A.,O języku dla wszystkich, wyd. 2 rozszerz., Warszawa 1967.

Efekty uczenia się:

W01 – student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych i o jego powiązaniu z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi z tego obszaru wiedzy, zwłaszcza w aspekcie edytorskim K_W01;

W02 – student zna podstawową terminologię językoznawczą przydatną w pracy edytorskiej K_W07;

W03 – student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie systemu języka polskiego i poziomów jego organizacji, a także wybranych zagadnień z zakresu wiedzy o języku polskim (w tym w odniesieniu do najnowszych tendencji zachodzących w polszczyźnie); ma także podstawową wiedzę z zakresu teorii i praktyki komunikacyjnej K_W08;

U01 – student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu językoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych K_U05;

U02 – w ramach umiejętności edytorskich potrafi dokonać analizy gramatycznej, leksykalnej, pragmatycznej oraz stylistycznej wypowiedzi literackich i nieliterackich K_U07;

K01 – student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz kulturalnego K_K01;

K02 – student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej K_K03.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Boniecka
Prowadzący grup: Barbara Boniecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kielak, Marta Nowosad-Bakalarczyk
Prowadzący grup: Olga Kielak, Marta Nowosad-Bakalarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Wasiuta
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Łaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Łaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)