Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Webwriting - przedmiot fakultatywny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WPF-AI-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Webwriting - przedmiot fakultatywny
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wybranie przedmiotu z puli zajęć fakultatywnych.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego):

- Konwersatorium - 15h

- Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 2h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- Przygotowanie do zajęć - 10h

- Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 18h

- Studiowanie literatury przedmiotu - 15h


Łączna liczba godzin: 60h (2 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1-W3, U1-U4, K1-K2 – uczestnictwo w dyskusjach i analizach realizowanych podczas zajęć, samodzielne wykonanie projektu profesjonalnego bloga.

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu koncentruje się wokół użytkowego pisarstwa internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem pisarstwa blogowego. Podczas zajęć studenci poznają zasady netwritingu i storytellingu, a także nabędą umiejętności tworzenia atrakcyjnego kontentu oraz projektowania bloga o charakterze profesjonalnym. Uczestnicy przedmiotu poznają również narzędzia przydatne w działalności pisarskiej w środowisku cyfrowym.

Literatura:

1. Jabłoński A., 2018, „Jak pisać, żeby chcieli czytać (i kupować): copywriting & webwriting”, Gliwice.

2. Millhollon M., Castrina J., 2003, „Tworzenie stron WWW”, Warszawa.

3. Nielsen J., Tahir M., 2006, „Funkcjonalność Stron WWW. 50 witryn bez sekretów”, przeł. S. Dzieniszewski, Gliwice.

4. Nowak P., Wójtowicz A. (red.), „e-Edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów”, Lublin 2013.

5. Wrycza-Bekier J., 2016, „Jak zapowiadać wydarzenia kulturalne w Internecie, by przyciągać i zaangażować odbiorców. Webwriting w kulturze”, Warszawa.

6. Wrycza-Bekier J., 2013, „Webwrtiting: profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu”, Gliwice.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1 student(ka) wyjaśnia podstawową terminologię z zakresu webwritingu i zagadnienia z nim związane K_W03, K_W06, K_W11

W2 student(ka) charakteryzuje zasady projektowania bloga oraz kontentu internetowego K_W03, K_W04, K_W06

W3 student(ka) przybliża zasady storytellingu, wyjaśniając jego znaczenie we współczesnym marketingu internetowym K_W03, K_W04, K_W08, K_W10

Umiejętności

U1 student(ka) tworzy teksty internetowe o wybranej tematyce w sposób adekwatny do sytuacji komunikacyjnej i projektowanego odbiorcy K_U04, K_U07

U2 student(ka) stosuje w tekstach techniki angażowania odbiorcy i kierowania jego uwagą K_U07, K_U10

U3 student(ka) ocenia teksty internetowe, biorąc pod uwagę poprawność językową, atrakcyjność wizualną i przejrzystość treści K_U01, K_U02

U4 student(ka) projektuje bloga o charakterze profesjonalnym, proponując atrakcyjną typografię, przygotowując odpowiedni tekst autoprezentacyjny oraz przykładowy materiał tematyczny K_U03, K_U04, K_U09, K_U11

Kompetencje społeczne

K1 student(ka) ma świadomość ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy i umiejętności z zakresu webwritingu K_K02

K2 student(ka) ma świadomość konieczności przestrzegania praw autorskich i etyki zawodowej K_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0