Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty źródłowe w badaniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WZBK-KUL-1S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty źródłowe w badaniach
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium / ćwiczenia: 30 h

Konsultacje indywidualne: 2 h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 1h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 2h

Studiowanie literatury przedmiotu: 1h


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W02, U01

Konwersatorium: prace zaliczeniowe

WO3, W08, U11

Prezentacja / projekt

K05, K09

Aktywność


Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego gromadzenia danych zastanych i wywołanych z zastosowaniem różnych metod ilościowych i jakościowych. Zapoznają się także z różnymi sposobami konstruowania prac pisemnych, rozróżniania stylów oraz sporządzania przypisów i bibliografii. Poznają też nowoczesne metody poszukiwania źródeł w bazach danych dostępnych w sieci. Na koniec sami zaprezentują efekty swoich badań zrealizowanych z wykorzystaniem wybranej metody badawczej.

Literatura:

M. Angrosini, Badania etnograficzne i obserwacja, Warszawa 2010.

Badania jakościowe metody i narzędzia t.2, red. Dariusz Jemielniak, Warszawa 2012.

J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

S. Gajda, Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001. G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 2001.

R. Kozinets, Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa 2012.

M. Kaczmarek, Iwona Olejnik, Agnieszka Springer, Badania jakościowe - metody i zastosowania, 2013.

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005.

P. Witek, Kultura – film – historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01- ma wiedzę dotyczącą głównych metod analizy i interpretacji zjawisk kulturowych w zależności od wybranych szkół badawczych z zakresu kulturoznawstwa K_W05

W02 - jest w stanie właściwie dobierać metody i narzędzia badawcze dotyczące dziedziny kulturoznawstwa K_U16

Umiejętności:

U03 – umie samodzielnie wyszukiwać i selekcjonować informację, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia K_U01

Kompetencje społeczne:

K01 - potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury, przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego K_U05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)