Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia projektowe z wybranej dyscypliny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-ZPWD-GER-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia projektowe z wybranej dyscypliny
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Ukończony kursy: Wstęp do językoznawstwa, Wstęp do literaturoznawstwa, Wstęp do kulturoznawstwa

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym - zajęcia realizowane w formie konsultacji -łączna ilość godzin w semestrze: 5


Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia dydaktyczne - łączna ilość godzin w semestrze: 30,0


Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych - łączna ilość godzin w semestrze: 15


Przygotowanie się studenta do zaliczenia - łączna ilość godzin w semestrze: 20


Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu - łączna ilość godzin w semestrze: 20

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Aktywny udział w zajęciach,

2. Referaty,

3. Testy,

4. Prace semestralne przygotowywane na zakończenie semestru 3,4,5,

5. Przygotowanie prezentacji do egzaminu dyplomowego: sformułowanie tematu prezentacji, tez wyjściowych, sporządzenie planu prezentacji, opracowanie stanu badań na podjęty temat.


Zaliczenie na ocenę:


5,0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne


4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne


4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne


3,5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami


3, 0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami


2,0 - niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Pełny opis:

Zajęcia z wybranej dyscypliny, przygotowujące do egzaminu dyplomowego prowadzone są z jednej wybranej przez Studenta dyscypliny: językoznawstwo, literaturoznawstwo lub kulturoznawstwo. Zajęcia prowadzone są przez cztery semestry (semestr 3-6) i obejmują: seminarium z wybranej dyscypliny (dwa semestry – po 30 godzin w semestrze) oraz zajęcia projektowe z wybranej dyscypliny (dwa semestry – po 30 godzin w semestrze). Zagadnienia obejmujące materiał z wybranej dyscypliny są zamieszczone w regulaminie dyplomowania na kierunku Germanistyka (strona internetowa Katedry). Każdy semestr zajęć dyplomowych kończy się przedłożeniem przez Studenta pracy semestralnej w formie ustalonej przez prowadzącego. Zajęcia kończy egzamin dyplomowy, składający się z dwóch części: odpowiedzi na trzy pytania z dyscypliny oraz prezentację na wybrany przez Studenta temat. Prezentacja trwa nie krócej niż 15 minut . Kryteria oceny prezentacji są zawarte w regulaminie dyplomowania na kierunku Germanistyka.

Literatura:

1. Umberto Eco (2007): Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa.

2. Jolanta Maćkiewicz (2001): Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk.

3. Andermann, U., Drees, M., Grätz, F. (2006): Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten?, Mannheim

4. Niederhauser, J. (2000). Die schriftliche Arbeit. Ein Leitfaden zum Schreiben von Fach-, Seminar- und Abschlussarbeiten in der Schule und beim Studium. Mannheim

5. Rettig, H. (2017). Wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Stuttgart: Metzler.

6. Literatura przedmiotu związana z dyscyplina wybraną przez studenta

Efekty uczenia się:

Student:

1. zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia ogólne oraz wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa K_W01

2. zna i rozumie w stopniu zaawansowanym terminologię z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa K_W02

3. potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa do argumentowania w języku niemieckim własnych poglądów lub poglądów innych autorów, do formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań K_U01

4. potrafi przeprowadzić w języku niemieckim analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia i nowe osiągnięcia w badaniach językoznawczych, literaturoznawczych lub kulturoznawczych K_U02

5. Student potrafi przetwarzać teksty niemieckojęzyczne, wyszukując, analizując, oceniając, selekcjonując i prawidłowo użytkując informacje pozyskane przy pomocy nowoczesnych technik informacyjnych- K_U03

6. Szanuje prawa autorskie K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Kasperowicz-Stążka, Andrzej Materna, Jolanta Pacyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Miłosz, Jolanta Pacyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)