Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L-F-HI-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy z filozofii, ukazanie roli filozofii w życiu człowieka, kulturze oraz w nauce, a także osiągnięcie przynajmniej w stopniu dostatecznym założonych efektów uczenia się w zakresie filozofii.

Literatura:

Dowolny podręcznik akademicki z zakresu historii filozofii (np. F. Copleston, Historia filozofii, T. I-IX; Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. I-III).

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

W01. zna i rozumie: rolę filozofii w powstawaniu i kształtowaniu się dyscyplin naukowych, przede wszystkim dyscyplin z zakresu dziedziny nauk humanistycznych; rolę filozofii w kształtowaniu się paradygmatu nauki, terminologii naukowej oraz metodologii; wybrane koncepcje filozoficzne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia człowieka rozpatrywanego w kontekście zagadnień metafizycznych, ontologicznych, epistemologicznych i etycznych;

W02. zna i rozumie wybrane filozoficzne koncepcje podmiotu z uwzględnieniem takich zagadnień jak: jednostka, osoba, tożsamość, samoistność, intersubiektywność, relacja interpersonalna, itp.;

W03. zna i rozumie wybrane koncepcje etyczne;

U04. potrafi zastosować zdobytą na zajęciach wiedzę do wieloaspektowej analizy zagadnienia podmiotu w powiązaniu z życiem społecznym;

U05. potrafi dokonać krytycznej oceny danego zagadnienia z zakresu wybranych koncepcji filozoficznych, sformułować problem i hipotezę badawczą oraz zaproponować rozwiązanie;

K06. jest świadomy konieczności krytycznego podejścia do zdobytej już wiedzy ogólnej z dziedziny nauk humanistycznych, w tym filozofii, oraz potrzeby nieustannego poszerzania jej zakresu poprzez samokształcenie i korzystanie z wiedzy eksperckiej;

K07. jest świadomy potrzeby łączenia refleksji etycznej z zagadnieniami dotyczącymi różnych form aktywności człowieka;

K08. jest świadomy konieczności ponoszenia odpowiedzialności zarówno za podejmowane decyzje, jak i działania oraz ich skutki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)