Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka przekonywania (PW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L-SP-TCAK-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka przekonywania (PW)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat aktu komunikacji oraz jego funkcjach.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

konwersatorium - 30

konsultacje indywidualne - 2


godziny niekontaktowe:


praca własna studenta -5

przygotowanie do zaliczeń - 5

studiowanie literatury przedmiotu - 8

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

aktywny udział w zajęciach, prezentacja własnej osoby w sytuacji wymagającej przekonania odbiorców

Pełny opis:

Zajęcia "sztuka przekonywania" mają na celu przygotowanie studentów do zaprezentowania własnej osoby lub innych osób w sytuacji publiczne, w czasie której mówca ma za zadanie przekonać słuchaczy do podjęcia określonych działań lub zmiany dotychczasowych opinii i przekonań.

Literatura:

Oliver Thomson, Historia propagandy, Warszawa 2001

Jerzy Stelmach, Sztuka manipulacji, Warszawa 2018

Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska i T. Zgółka, Poznań 2003

Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Kraków 2006

Słownik pojęć i tekstów kultury, red. Ewa Szczęsna, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

K_W05 Student zna zaawansowane metody i analizy i interpretacji wytworów kultury i teorii związanych z wybranymi obszarami badań nad kulturą, w tym kulturą cyfrową.

K_U03 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla przedmiotu zainteresowań technologii cyfrowych w animacji kultury z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym.

K_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów i wykorzystywania opinii ekspertów w przypadku trudności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)