Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane aspekty językoznawcze (BN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L-WAJ-GER-2S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty językoznawcze (BN)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

a) Dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi omawianych treści programowych i wspólne wysuwanie wniosków (efekty: E.1 [K_W01,

K_W04], E.2 [K_W02, K_W03], E.3 [K_U01], E.6 [K_U05], E.7 [K_U07])

b) Samodzielne studiowanie literatury (efekty: E.1 [K_W01, K_W04], E.2 [K_W02, K_W03], E.5 [K_U03])

c) 2 krótkie testy śródsemestralne (efekty: E.1 [K_W01, K_W04], E.2 [K_W02, K_W03], E.3 [K_U01], E.4 [K_U02], E.8 [K_U08], E.9

[K_K01])

d) Analiza materiału teoretycznego i praktycznego z handoutów przygotowanych przez wykładowcę (efekty: E.1 [K_W01, K_W04], E.2

[K_W02, K_W03], E.3 [K_U01], E.4 [K_U02], E.8 [K_U08])

e) Kolokwium zaliczeniowe (efekty: E.1 [K_W01, K_W04], E.2 [K_W02, K_W03], E.3 [K_U01], E.4 [K_U02], E.8 [K_U08], E.9 [K_K01])

Aktywność, multimedialne prezentacje studentów, znajomość zagadnienia

zaliczenie na ocenę

5,0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3, 0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

E.1 ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej językoznawstwa, a zwłaszcza o jego powiązaniach z naukami kognitywnymi i neurolingwistyką, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w realizacji zadań zawodowych; refleksyjnie i krytycznie podchodzi do wiedzy o historycznie zmiennych koncepcjach językoznawczych [K_W01, K_W04]

E.2 zna w stopniu zaawansowanym specjalistyczną terminologię oraz główne tendencje rozwojowe w obrębie językoznawstwa [K_W02, K_W03]

Umiejętności:

Student potrafi

E.3 posługiwać się zaawansowaną wiedzą teoretyczną z zakresu językoznawstwa do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, potrafi formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania z wykorzystaniem odniesień do zasadnie wybranych źródeł reprezentujących zarówno poglądy odmienne jak i wspierające [K_U01]

E.4 rozpoznać i właściwie interpretować zjawiska językowe w ich wymiarze kognitywnym i biologicznym [K_U02]

E.5 wyszukiwać, analizować i użytkować wiedzę z zakresu językoznawstwa wykorzystując przy tym różne źródła i metody stosowne do prowadzenia badań, w tym nowoczesne techniki informacyjne [K_U03]

E.6 formułować problemy badawcze dotyczące kognitywnych i biologicznych aspektów języka i potrafi dobierać odpowiednie narzędzia badawcze do analizy tych problemów [K_U05]

E.7 konstruować rozbudowane wystąpienia ustne w języku niemieckim dotyczące zagadnień językoznawczych wykazując się niezależnością myślenia [K_U07]

E.8 produkować w języku niemieckim teksty w języku pisanym odwołując się do głównych teorii językoznawczych z wykorzystaniem różnych źródeł [K_U08]

Kompetencje społeczne:

Student

E.9 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego [K_K01]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Miłosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)