Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy antropologii kultury (BN) (PW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L-WPAK-TCAK-1S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy antropologii kultury (BN) (PW)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

nie ma

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- samodzielnie przygotowany referat lub prezentacja;

- aktywność na zajęciach

- udział w dyskusji

Kryteria oceniania: zgodnie z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej WF UMCS

Pełny opis:

Zajęcia w pierwszej części obejmą omówienie podstawowych pojęć oraz historii badań antropologicznych. Studenci zapoznają się także z problemami badawczymi podejmowanymi we współczesnej antropologii, czyli wyodrębnionymi subdyscyplinami takimi jak min. antropologia turystyki, religii, sportu, widowisk, czy jedzenia) oraz zagadnieniami wielokulturowość i globalizacji zjawisk kulturowych.

Literatura:

Burszta W. Antropologia kultury, Poznań 1998.

Barnard A., Antropologia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.

Desmond M., Magia ciała, Warszawa 1993.

Gajda J., Antropologia kultury, cz. 1, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2005

Krawczak E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2006.

Kuligowski W., Antropologia współczesności, Kraków 2007.

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2003.

Nowicka E., Głowacka-Grajper M. (red.), Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007

Staniszkis J., Antropologia władzy, Warszawa 2009.

Antropologia religii, Studia i szkice, red. J. Rabin, Kraków 2002.

Wasilewski J. S., Kategoria przestrzeni w kulturze koczowniczej analiza przestrzenna jurty mongolskiej, „Etnografia Polska", t. X I X z. 1.

Wasilewski J.S., Tabu, Warszawa 2010.

A. Nobil, Zmiana kulturowa: między historią a ewolucją, Wrocław 2006.

M. Chomczyńska-Rubacha, K. Rubacha, Płeć kulturowa nauczycieli: funkcjonowanie w roli zawodowej, Kraków 2007.

J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna: szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006.

M. Bucowski, W. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.

J. Dunin, Z. Szyfelbejn-Sokolewicz, Antropologia w życiu współczesnym, Warszawa 1965.

E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie: problemy, tradycje, kierunki badań, Wrocław 1987.

Z. Mach, Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej, Warszawa-Kraków 1989.

A. Mrozek-Dumanowska, Człowiek w labiryncie magii, Warszawa 1990.

Cz. Robotycki, Tradycja i obyczaj w środowisku wiejskim. studium etnologiczne wsi Jurgów na Spiszu, Wrocław 1980.

E. Krawczak, Antropologia kulturowa: klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2003, rozdz.1

W. Wołoszyn-Spirka, Antropologia kulturowa, Bydgoszcz 2008.

J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz.I, Toruń 2003, rozdz. I i II

B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, Warszawa 2001.

E. T. Hall, Ukryty wymiar, w: A. Mencwel (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2005.

M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, W: M. Szpakowska (red.), Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2008.

R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze, Kraków 1988.

J. Kowalska, Koło bogów: ruch i taniec w mitach i obrzędach, Warszawa 1995.

J. Kowalska, Taniec drzewa życia. Uniwersalia kulturowe w tańcu, Warszawa 1991.

M. Tymochowicz, Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian, Lublin 2013.

M. Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie w kulturze chłopskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 2019.

Efekty uczenia się:

K_W11 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym dotyczące świata kultury i związanych z nią problemów

K_U02 samodzielnie dobierać i stosować metody i narzędzia współczesnej filozofii, socjologii i badań kulturowych oraz wykorzystywać je do komunikacji z otoczeniem z użyciem terminologii specjalistycznej i uzasadniania swojego stanowiska oraz do działań z zakresu animacji kultury opartej o nowe media, stosowanie ICT i inne technologie cyfrowe; potrafi wskazać zależności w obrębie tych systemów wiedzy;

K_K05 profesjonalnego i etycznego pełnienia ról zawodowych, wykazywania się postawą dialogu i otwartości na odmienne od własnych poglądy, przekonania, różnice etniczne, religijne i inne, oraz ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania, w tym odpowiedzialności prawnej związanej z pracą z technologiami i zasobami cyfrowymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)