Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o tekście

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L-WT-HI.JHPKZ-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o tekście
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w różnorodności gatunków tekstów.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

– Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład: 15 h

Konsultacje indywidualne: 1 h


– Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury przedmiotu: 8 h


Łączna liczba godzin: 24

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Obecność na zajęciach. Zaliczenie pisemne.

Literatura:

1. Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Tekstologia, Warszawa 2009.

2. Bartmiński Jerzy, Boniecka Barbara (red.), 1998a, Tekst. Problemy teoretyczne; 1998b, Tekst. Analizy i interpretacje, Lublin.

3. Bartmiński Jerzy, Tokarski Ryszard, 1986, Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] Teresa Dobrzyńska (red.), Teoria tekstu. Zbiór studiów, Wrocław.

4. Mayenowa Maria Renata, 1974, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław [rozdz. V, Struktura tekstu].

5. Mayenowa Maria Renata (red.), 1974, Tekst i język. Problemy semantyczne, Wrocław.

6. Wierzbicka Anna, 1971, Metatekst w tekście, [w:] Maria Renata Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław, s. 105–121.

Efekty uczenia się:

wiedza

W01 – Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną językoznawstwa i literaturoznawstwa, w zakresie badań nad tekstem – K_W01

W02 – Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię ogólną i szczegółową z zakresu badań nad tekstem (typologia tekstów, ich funkcje i cechy charakterystyczne) – K_W02

W03 – Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji różnego rodzaju tekstów – K_W03

W04 – Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu złożoną naturę języka i jego specyfikę w zakresie tworzenia i interpretowania tekstów o różnej strukturze i funkcji – K_W04

umiejętności

U01 – Potrafi rozpoznać, interpretować oraz przeprowadzić krytyczną analizę tekstów o różnej złożoności i funkcji, z zastosowaniem odpowiednich metod, technik i strategii – K_U02

kompetencje

K01 – Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości i analizy tekstów, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności – K_K01

K02 – Jest gotów do samodzielnego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy w zakresie wiedzy o tekście – K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)