Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

zaliczenie

Pełny opis:

W ramach wykładu omawia się miejsce etyki wśród innych działów filozofii, zagadnienia związane z przedmiotem i celem filozofii. W ramach wykładu są prezentowane i omawiane główne problemy etyki, takie jak normy moralne, oceny moralne, czyn ludzki, odpowiedzialność moralna, norma personalistyczna, imperatyw kategoryczny i hipotetyczny, sprawność moralna, sprawność moralna a nawyk, dobro a zło, hierarchia dóbr, sumienie, błąd naturalistyczny. Ponadto wykład zawiera zarys historii etyki : początki etyki w Grecji (Sokrates, Platon, Arystoteles, szkoły etyczne okresu hellenistycznego); etykę średniowieczną (św Augustyn i Tomasz z Akwinu), etykę nowożytną (od Kartezjusza po Kanta). Wykład nawiązuje do najważniejszych problemów współczesności.

Literatura:

1. Hostyński L.: Karnawał czy post. O moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji. PWN, Warszawa 2015.

2. Ossowska M.: Normy moralne (dowolne wydanie).

3. Ossowska M.: Podstawy nauki o moralności (dowolne wydanie).

4. Soldenhoff S.: Wprowadzenie do etyki, PWN, Warszawa 1972.

5. Ślipko T.: Zarys etyki szczegółowej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

1. student rozpoznaje filozoficzne podstawy etyki

2. student zna główne pojęcia i terminy występujące na gruncie etyki

3. student posiada podstawowe informacje na temat głównych problemów badanych na gruncie etyki

4. student zna podstawy historii etyki i główne szkoły etyczne oraz ich reprezentantów

5. student potrafi formułować podstawowe normy moralne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malmon
Prowadzący grup: Monika Malmon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)