Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb ochrony porządku publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-BW-LS-K-EUPOPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb ochrony porządku publicznego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:


wykład 30

Łączna liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS: 1


Praca własna studenta:


przygotowanie do wykładów: 30

przygotowanie do egzaminu: 75Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 105

Liczba punktów ECTS: 4Łącznie godzin: 135

Liczba punktów ECTS: 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin ustny lub pisemny (test otwarty, test opisowy): wszystkie efekty kształcenia

Pełny opis:

Przedmiot "Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb ochrony porządku publicznego" jest przeznaczony dla studentów 1-3 roku studiów I stopnia bezpieczeństwa stacjonarnego i niestacjonarnego. Stanowi on wprowadzenie do wykładu kierunkowego "Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego", realizowanego w semestrze letnim. Przedstawia ustrojowo-administracyjne tło funkcjonowania służb ochrony porządku publicznego od epoki nowożytnej do współczesności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000.

2. M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2013.

3. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772 -1918), Warszawa 2012.

2. Historia administracji w Polsce 1764-1989: wybór źródeł, oprac. A. Bereza i inni, Warszawa 2012.

3. Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł, oprac. A. Bereza i inni, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w cyklach od 2019/20:

- Student:

Wiedza:

W-1: zna genezę ustrojowo-administracyjnego podłoża służb ochrony porządku publicznego od epoki nowożytnej do współczesności, zwiększająca świadomość zawodową funkcjonariusza lub pracownika administracyjnego organów bezpieczeństwa wewnętrznego | K_W03

W-2: zna i rozumie złożone zależności między organami stosującymi prawo oraz podmiotami, wobec których jest ono stosowane w kontekście historycznym, co będzie mógł wykorzystać jako funkcjonariusz lub pracownik administracyjnego organów bezpieczeństwa wewnętrznego | K_W04

W-3: zna i rozumie przebieg zmian organizacyjnych służb w różnych formach ustrojowych (absolutyzm itp.) oraz klasyfikację różnorodnych modeli funkcjonowania służb (scentralizowany, zdecentralizowany itp.) | K_W03

W-4: zna i rozumie uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania służb w różnych ustrojach istniejących w przeszłości, niezbędne w pracy funkcjonariusza lub pracownika administracyjnego organów bezpieczeństwa wewnętrznego | K_W06

Umiejętności:

U-1: dzięki poznaniu ewolucja ustroju państwa potrafi komunikować się przy pomocy specjalistycznej terminologii używanej przez funkcjonariusza lub pracownika administracyjnego organów bezpieczeństwa wewnętrznego | K_U04

U-2: poprzez pracę nad źródłami historycznymi dotyczącymi ewolucji ustroju państwa potrafi planować i organizować własną pracę jako członka zespołu oraz wykonywać ją indywidualnie i we współpracy z innymi członkami zespołu, przygotowując prace zespołowe dotyczące funkcjonowania służb ochrony porządku publicznego | K_U07

Kompetencje:

K-1: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji z materiałami źródłowymi oraz zasobami cyfrowymi dotyczących służb ochrony porządku publicznego, konieczne w pracy funkcjonariusza lub pracownika administracyjnego organów bezpieczeństwa wewnętrznego | K_K01

Efekty kształcenia w cyklach 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19:

- Student:

Wiedza:

W-1: zna klasyfikację form państwa i form ustrojowych, oraz przyczyny rozbudowy aparatu państwowego na przestrzeni dziejów | K_W01

W-2: wie, jak zachodziła ewolucja aparatu państwowego od czasów nowożytnych do wieku XX | K_W03

W-3: wie, jak przebiegała ewolucja aparatu państwowego w różnych formach ustrojowych (absolutyzm itp.) oraz zna klasyfikację różnorodnych modeli funkcjonowania służb państwowych (scentralizowany, zdecentralizowany itp.) | K_W04, K_W05, K_W07, K_W012

Umiejętności:

U-1: potrafi opisać zjawiska społeczne i polityczne przyczyniające się do rozbudowy służb państwowych | K_U04, K_U09

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dąbrowski
Prowadzący grup: Karol Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Szewczak-Daniel
Prowadzący grup: Mariola Szewczak-Daniel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Szewczak-Daniel
Prowadzący grup: Mariola Szewczak-Daniel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Szewczak-Daniel
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)