Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia administracji w nowożytnej Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-P-M-125
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia administracji w nowożytnej Europie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:


Wykład 30


Łączna liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS: 1Praca własna studenta:


przygotowanie do wykładu: 30

przygotowanie do egzaminu: 48łącznie liczba godzin pracy własnej studenta: 78

liczba punktów ECTS: 3Łącznie godzin: 108

Liczba punktów ECTS: 4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład:

- udział w dyskusji dydaktycznej: U-1, U-2, K-1

- egzamin ustny lub pisemny: W-1, U-1, U-2

Pełny opis:

Przedmiot przedstawia historię administracji od połowy XVIII wieku do współczesności. Celem przedmiotu jest omówienie genezy ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy. Szczegółowej charakterystyce poddawane są instytucje administracyjne, wyczerpująco opisywane są także podziały terytorialno-administracyjne, sądownictwo administracyjne, samorząd terytorialny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Izdebski Historia administracji, Warszawa 2001.

2. J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000.

3. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł, oprac. A. Bereza i inni, Warszawa 2006

2. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa Polski (1772-1918), Warszawa 2012.

3. T. Maciejewski, Historia ustroju prawa sądowego Polski, Warszawa 2011.

4. M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia od cyklu 2019/20:

Wiedza:

W-1: zna genezę struktur i instytucji administracji publicznej i rozumie potrzebę wykorzystywania tej wiedzy w pracy prawnika | K_W06

W-2: zna ewolucję obecnie obowiązujących instytucji prawa administracyjnego i rozumie potrzebę wykorzystywania tej wiedzy w pracy prawnika | K_W02

W-3: zna źródła ustrojowego prawa administracyjnego, ich genezę i rozumie potrzebę wykorzystywania tej wiedzy w pracy prawnika| K_W02; K_W03; K_W03

Umiejętności:

U-1: potrafi prawidłowo posługiwać się historycznymi źródłami normatywnymi i wykorzysytywać je w pracy prawnika | K_U04

U-2: dzięki pracy na historycznych źródłach prawa administracyjnego potrafi komunikować się przy pomocy języka prawniczego | K_U06

Kompetencje:

K-1: jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu historii administracji i odbieranych treści samodzielnie odszukiwanych w Internecie, co jest niezbędne w pracy prawnika | K_K01

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Efekty kształcenia do cyklu 2018/19 włącznie:

U-1: potrafi wskazywać miejsce i znaczenie historii administracji wśród nauk administracyjnoprawnych | K_W01, K_W15, K_U04

U-2: potrafi opisywać ustroje państwowe i systemy administracyjne w państwach europejskich i USA w epoce państwa publicznego i konstytucyjnego | K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U04

U-3: potrafi wskazywać i analizować akty ustrojowe i administracyjne oraz oceniać ich znaczenie w epokach historycznych | K_W04, K_W14, K_W15, K_W16, K_U03, K_U04, K_U05, K_U19

U-4: potrafi interpretować zjawiska ustrojowe i administracyjne występujące w przeszłości dla rozwiązywania problemów współczesnych | K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04

K-1: potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę administracyjnoprawną dla rozwiązywania problemów współczesnego ustroju i administracji | K_W15, K_U04, K_K12

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Fermus-Bobowiec
Prowadzący grup: Anna Fermus-Bobowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Fermus-Bobowiec
Prowadzący grup: Anna Fermus-Bobowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)