Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo sądowe Polski Ludowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-P-MS-PsPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo sądowe Polski Ludowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych. Wykład monograficzny dla studentów prawa stacjonarnego.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

Wykład 15h


razem godzin kontaktowych - 15h

liczba punktów za godziny kontaktowe - 0,5 ECTS


Praca własna studenta

- Przygotowanie do zajęć 15h

- Lektura pozycji literaturowych i materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie e-learningowej 15h

- Przygotowanie do zaliczenia 5h


łącznie praca własna studenta 45h

liczba punktów za pracę własną studenta - 1,5 ECTS


łączna liczba godzin 50h

łączna liczba punktów za zaliczenie przedmiotu - 2 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- udział w dyskusji dydaktycznej: U-3, U-2

- analiza źródeł i wykonanie prac etapowych: U-1, U -2, U-4

- zaliczenie ustne (w trybie zdalnym z wykorzystaniem MS Teams): W-1, W-2, K-1, K-2

Pełny opis:

Zadaniem głównym przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu głównych gałęzi prawa sądowego Polski Ludowej, tzn. prawa karnego, cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa procesowego (cywilnego i karnego), umiejętności analizy tekstów źródłowych, jak również kompetencji w zakresie pracy zespołowej. Tematyka kursu obejmie najbardziej reprezentatywne instytucje prawa karnego, cywilnego, prawa pracy oraz prawa procesowego (cywilnego i karnego), z uwzględnieniem przebiegu postępowań. Regulacje prawne zostaną ukazane na tle ustroju Polski Ludowej, przy jednoczesnym ukazaniu wpływu komunizmu na treść prawa, jego wykładnię i stosowanie. Uwaga studentów zwrócona zostanie na m.in. na instytucję własności w realiach Polski Ludowej, kwaterunek, zagadnienie obrotu gospodarczego, publicyzację prawa prywatnego, „upolitycznienie” prawa karnego materialnego i procesu karnego, jako cechę charakterystyczną prawa państw totalitarnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2003 i późniejsze wydania.

2. Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003.

3. Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013.

4. Ryszka F. (red.), Historia państwa i prawa Polski, pod ogólną red. J. Bardacha, t. V: Historia państwa i prawa Polski 1918 – 1939, cz. 2, Warszawa 1968.

5. Stawarska – Rippel A., Prawo sądowe Polski Ludowej 1944 – 1950 a prawo Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Grodziski S., Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Czasopismo Prawno – Historyczne t. XXXIII, z. 1, 1981, s. 47 – 81.

2. Grodziski S., Z dziejów unifikacji polskiego prawa cywilnego, Czasopismo Prawno – Historyczne t. XXXVII, z. 2, 1985, s. 291 – 300.

3. Lityński A., Wydział Karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej, Katowice 1991.

4. A. Stawarska-Rippel, „Nowy" ustrój a „stare" prawo. Wstęp do badań nad prawem II RP w początkach Polski Ludowej, [w:] Z dziejów prawa, cz. 4, red. A. Lityński, Katowice 2003, s. 158.

Efekty uczenia się:

Student:

W-1: zna i rozumie podstawowe (reprezentatywne) instytucje prawa sądowego okresu Polski Ludowej oraz ich ewolucję | K_W02

W-2: zna i rozumie wpływ rozwiązań ustrojowych państwa komunistycznego na treść prawa i jego stosowanie | K_W02, K_W04

U-1: potrafi dobierać źródła historyczne z zakresu prawa sądowego okresu Polski Ludowej i analizować je | K_U02

U-2: potrafi komunikować się, wykorzystując aparat pojęciowy języka prawnego i prawnego i prawniczego, właściwy dla prawa sądowego | K_U06

U-3: potrafi uczestniczyć w dyskusji dydaktycznej o cechach charakterystycznych prawa sądowego Polski Ludowej | K_U06, K_U07

U-4: potrafi planować i organizować pracę własną, wykonywać ją indywidualnie i we współpracy z innymi osobami w grupie, poszukując w Internecie źródeł prawa i opracowań naukowych (dawnych i współczesnych) na temat prawa sądowego Polski Ludowej | K_U08, K_U010

K-1: jest gotowy do krytycznej oceny własnej wiedzy i ma świadomość konieczności jej podnoszenia | K_K01

K-2: w oparciu o przykłady rozwiązań prawnych z okresu Polski Ludowej jest gotowy do rozpoznania granic państwa prawnego, myślenia i działania w granicach prawa | K_K03, K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Fermus-Bobowiec
Prowadzący grup: Anna Fermus-Bobowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)