Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-P.S.HPP/Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia prawa polskiego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

wykład w semestrze zimowym - 15h

wykład w semestrze letnim - 30h

ćwiczenia w semestrze letnim - 30h


razem godzin kontaktowych - 75h

liczba punktów za godziny kontaktowe - 2,5 ECTS


Praca własna studenta:

bieżące przygotowanie do zajęć - 30h

bieżące przygotowanie do - 30h

przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 35h

przygotowanie do egzaminu - 70h


łącznie praca własna studenta - 165h

liczba punktów za pracę własną studenta - 5,5 ECTS


łączna liczba godzin - 240h

łączna liczba punktów za zaliczenie przedmiotu - 8 ECTS


-----------------------------------------------------------------

W semestrze zimowym:

wykład w semestrze zimowym - 15h

razem godzin kontaktowych - 15

liczba punktów za godziny kontaktowe - 0,5 ECTS


Praca własna studenta:

bieżące przygotowanie do zajęć - 15h

łącznie praca własna studenta - 15h

liczba punktów za pracę własną studenta - 0,5 ECTS


łączna liczba punktów za udział w przedmiocie w semestrze zimowym - 1 ECTSSposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia następuje w semestrze letnim w trakcie egzaminu ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty): W-1, W-2, W-3


oceny ciągłej na ćwiczeniach (bieżące przygotowanie, aktywność): W-1, W-2, W-3, U-1, U-2, U-3, U-4, K-1.


bieżącej weryfikacji umiejętności analizy tekstu podręcznikowego i tekstów źródłowych w trakcie pracy indywidualnej lub zespołowej: W-1, W-2, W-3, U-1, U-2, U-3, U-4, K-1.


zaliczenia ćwiczeń: W-1, W-2, W-3.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009

2. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

3. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Historia państwa i prawa Polski, t. 1-4, pod ogólną red. J. Bardacha, 1965-1982.

2. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2007.

3. W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.

4. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2007

5. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce (1764-1989), Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Student:

Wiedza:

W-1: zna i rozumie relacje historii prawa do innych dogmatyki prawniczej oraz nauk humanistycznych, w szczególności historii | K_W01

W-2: zna i rozumie genezę instytucji polskiego prawa, które pozwolą mu lepiej rozumieć rolę prawnika | K_W02

W-3: zna i rozumie ewolucję wybranych instytucji prawnych polskiego prawa, co może być przydatne w pracy prawnika | K_W02

W-4: zna i rozumie tendencje rozwojowe w zakresie przemian ustrojowych państwa polskiego z uwzględnieniem czynników społeczno-politycznych | K_W02

W-5: zna i rozumie podstawowe źródła prawa i źródła poznania dawnego prawa polskiego dzięki czemu właściwie dobiera źródła prawa w późniejszej pracy prawnika | K_W03

W-6: zna i rozumie przemiany statusu podstawowych struktur i instytucji społecznych w prawie polskim, dzięki czemu potrafi prawdiłowo ocenić zachodzące zmiany społeczno-prawne w przyszłej pracy prawnika |K_W06

Umiejętności:

U-1: potrafi dobierać historyczne źródła prawa do konkretnych przypadków i analizować przepisy, znajdujące zastosowanie do faktów z

przeszłości niezbędne w pracy prawnika | K_U02

U-2: potrafi współdziałać z innymi osobami przy realizacji prac indywidualnych i zespołowych w trakcie analizy tekstów źródłowych, niezbędne w pracy prawnika | K_U10

U-3: potrafi formułować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu teorii historii prawa | K_U05

Kompetencje:

K-1: jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji z materiałami źródłowymi oraz zasobami cyfrowymi, co pozwoli mu być gotowym do rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy prawnika | K_K01

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W cyklach kształcenia trwających do roku akademickiego 2018/2019 włącznie:

Umiejętności:

U-1: student potrafi wskazywać miejsce i znaczenie historii prawa polskiego wśród nauk prawnych | K_W01, K_W15, K_U04

U-2: student opisywać ustroje państwowe i systemy prawa w różnych epokach historycznych istnienia państwa polskiego | K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U04

U-3: student potrafi wskazywać i analizować akty ustrojowe i prawne oraz oceniać ich znaczenie w epokach historycznych | K_W04, K_W14, K_W15, K_W16, K_U03, K_U04, K_U05, K_U19

U-4: student potrafi interpretować zjawisk ustrojowe i prawne występujące w przeszłości dla rozwiązywania problemów współczesnych | K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04

Kompetencje:

K-1: student rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i jej aktualizowania | K_W15, K_U04, K_K02

K-2: student rozumie możliwości wykorzystywania zdobytej wiedzy historycznoprawnej dla rozwiązywania problemów współczesnego ustroju i prawa | K_W15, K-U04, K_K12

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Tekely
Prowadzący grup: Wiesław Tekely
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Tekely
Prowadzący grup: Wiesław Tekely
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Tekely
Prowadzący grup: Wiesław Tekely
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Smyk, Wiesław Tekely
Prowadzący grup: Grzegorz Smyk, Wiesław Tekely
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)