Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-P.S.HPPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia prawa polskiego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Całość cyklu:

Godziny kontaktowe, w tym:

wykład - 45

ćwiczenia - 30


Łączna liczba godzin kontaktowych - 75

liczba punktów ECTS: 2,5


Praca własna studenta:


przygotowanie do wykładów: 40

przygotowanie do ćwiczeń: 40

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 30

przygotowanie do egzaminu: 55


Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 165

liczba punktów za pracę własną studenta - 5,5 ECTS


Łącznie godzin: 240

Łączna liczba punktów za zaliczenie przedmiotu - 8 ECTSSemestr zimowy:


Godziny kontaktowe, w tym:

wykład - 15


Praca własna studenta:

przygotowanie do wykładów: 10


Łącznie godzin w semestrze zimowym: 25

Łączna liczba punktów ECTS za pracę w semestrze zimowym: 1 ECTSSemestr letni:


Godziny kontaktowe, w tym:

wykład - 30

ćwiczenia - 30

Łączna liczba godzin kontaktowych - 60


Praca własna studenta:


przygotowanie do wykładów: 30

przygotowanie do ćwiczeń:40

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 30

przygotowanie do egzaminu: 55

Łączna liczba godzin pracy własnej w semestrze letnim: 155


Łączna liczba godzin w semestrze letnim: 215

Łaczna liczba punktów ECTS za pracę w semestrze letnim: 7 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia następuje w semestrze letnim w trakcie egzaminu ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty), oceny ciągłej na ćwiczeniach (bieżące przygotowanie, aktywność), bieżącej weryfikacji umiejętności analizy tekstu podręcznikowego i tekstów źródłowych w trakcie pracy indywidualnej lub zespołowej, udziału w dyskusji dydaktycznej oraz zaliczenia ćwiczeń: wszystkie efekty kształcenia.

Pełny opis:

Celem przedmiotu będzie przedstawienie dawnych polskich organów, instytucji prawnych oraz rozwiązań prawno-ustrojowych, w tym także innych państw, obowiązujących i funkcjonujących na ziemiach polskich oraz ewolucji wymienionych. Opisane zostaną instytucje prawne I Rzeczypospolitej, obowiązujące na ziemiach polskich w XIX wieku oraz obowiązujące w okresie II Rzeczypospolitej. Studenci uzyskają i usystematyzują wiedzę i umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa oraz wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych. Analiza źródeł prawa i źródeł poznania prawa pozwoli także studentom zapoznać się z elementami wykładni prawa, jak i prawideł rozumowania prawniczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009

2. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

3. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Historia państwa i prawa Polski, t. 1-4, pod ogólną red. J. Bardacha, 1965-1982.

2. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2007.

3. W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.

4. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2007

5. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce (1764-1989), Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

W cyklach kształcenia od roku akademickiego 2019/2020 student:

Wiedza:

W-1: zna miejsce historii prawa w systemie nauk i rozumie potrzebę uwzględniania tej wiedzy w pracy prawnika | K_W01

W-2: zna i rozumie genezę instytucji polskiego prawa co jest przydatne w zrozumieniu instytucji prawnych stosowanych w pracy prawnika | K_W02

W-3: zna krajowe i ponadnarodowe źródła prawa oraz ich ewolucję, niezbędne w pracy prawnika | K_W03

Umiejętności:

U-1: potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu poszczególnych gałęzi prawa oraz potrafi dobierać historyczne źródła prawa do konkretnych przypadków i analizować przepisy, znajdujące zastosowanie do faktów z

przeszłości, co rozwija umiejętności niezbędne w pracy prawnika | K_U02

U-2: potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu teorii i historii prawa, dzięki czemu rozwiaj właściwe rozumowania prawnicze | K_U05

U-3: potrafi współdziałać z innymi studentami w trakcie analizy tekstów źródłowych z zakresu historii prawa oraz kierować grupą przy realizacji prac zespołowych, co jest przydatne w pracy prawnika | K_U10

Komepetencje:

K-1: na podstawie przedstawionych w trakcie zajeć historycznych doświadczeń jest gotów do przestrzegania i rozpowszechniania wzorców etycznego i praworządnego zachowania prawnika | K_K04

K-2: na podstawie przedstawionych w trakcie zajeć historycznych doświadczeń jest gotów do rozwijania dorobku nauk prawniczych i podtrzymywania etosu zawodu prawnika | K_U05

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W cyklach kształcenia trwających do roku akademickiego 2018/2019 włącznie student:

W-1: zna i rozumie genezę instytucji polskiego prawa sądowego.

U-1: potrafi dobierać historyczne źródła prawa do konkretnych przypadków i analizować przepisy, znajdujące zastosowanie do faktów z przeszłości | K_U02

U-2: potrafi współdziałać z innymi osobami przy realizacji prac indywidualnych i zespołowych w trakcie analizy tekstów źródłowych | K_U10

K-1: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji z materiałami źródłowymi oraz zasobami cyfrowymi | K_U05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Tekely, Andrzej Wrzyszcz
Prowadzący grup: Anna Fermus-Bobowiec, Mariola Szewczak-Daniel, Wiesław Tekely, Andrzej Wrzyszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Tekely, Andrzej Wrzyszcz
Prowadzący grup: Anna Fermus-Bobowiec, Hubert Mielnik, Mariola Szewczak-Daniel, Andrzej Wrzyszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)