Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PA-HaN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:


wykład 30

ćwiczenia 6


Łączna liczba godzin kontaktowych: 36


Liczba punktów ECTS: 1,5


Praca własna studenta:


przygotowanie do wykładów: 15

przygotowanie do ćwiczeń: 14

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 35

przygotowanie do egzaminu: 35


Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 99

Liczba punktów ECTS: 3,5Łącznie godzin: 135

Liczba punktów ECTS: 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia następuje w trakcie egzaminu ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty): W-1, W-2, W-3


oceny ciągłej na ćwiczeniach (bieżące przygotowanie, aktywność, praca śródsemestralna): U-1, U-2, U-3, K-1


bieżącej weryfikacji umiejętności analizy tekstu podręcznikowego i tekstów źródłowych w trakcie pracy indywidualnej lub zespołowej: U-1, U-2, U-3


zaliczenia ćwiczeń: W-1, W-2, W-3

Pełny opis:

Przedmiot przedstawia historię administracji od połowy XVIII wieku do współczesności. Celem przedmiotu jest omówienie genezy ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy. Szczegółowej charakterystyce poddawane są instytucje administracyjne, wyczerpująco opisywane są także podziały terytorialno-administracyjne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001.

2. J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000.

3. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 2015.

2. Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł, oprac. A. Bereza i inni, Warszawa 2006.

3. M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2013.

4. A. Korobowicz, W . Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772 -1918), Warszawa 2012.

5. T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2002.

6. T. Maciejewski, Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r., Warszawa 2008.

7. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009.

8. M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Student:

Wiedza:

W-1: zna i rozumie genezę organów administracyjnego stosowania prawa, ewolucję ich struktury oraz przemiany kompetencji, przydatne w pracy urzędnika| K_W01

W-2: student zna podstawowe cechy i zasady funkcjonowania administracji nowożytnej oraz zależności zachodzące wewnątrz systemu administracyjnego, które będzie mógł wykorzystać w pracy urzędnika | K_W04

W-3: zna i rozumie podstawowe modele administracji publicznej i zależności zachodzące w przeszłości w strukturach administracyjnych, możliwe do wykorzystania w pracy urzędnika | K_W04

Umiejętności:

U-1: potrafi dobierać historyczne źródła prawa do danego etapu rozwoju administracji publicznej, które będzie mógł krytycznie wykorzystywać w pracy urzędnika | K_U01

U-2: potrafi planować i organizować własną pracę jako jednostki i członka zespołu oraz wykonywać ją przy realizacji prac indywidualnych i zespołowych w trakcie analizy tekstów źródłowych, które potem będzie mógł potem wykorzystywać w pracy urzędnika | K_U04

U-3: potrafi komunikować się przy pomocy języka urzędniczego i prawniczego używając aparatu pojęciowego z zakresu nauk administracyjnych | K_U06

Kompetencje:

K-1: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji z materiałami źródłowymi oraz zasobami cyfrowymi, która będzie przydatna w pracy urzędnika | K_U05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Tekely
Prowadzący grup: Wiesław Tekely
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Tekely
Prowadzący grup: Wiesław Tekely
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Tekely
Prowadzący grup: Wiesław Tekely
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Tekely
Prowadzący grup: Wiesław Tekely
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0