Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne zagadnienia finansowania inwestycji przedsiębiorców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-PZFIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne zagadnienia finansowania inwestycji przedsiębiorców
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl/pl/katedra-prawa-finansowego,10476.htm
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:

wykład 15

Liczba punktów ECTS: 0,5


Praca własna studenta:

przygotowanie do wykładów 20

przygotowanie do egzaminu 15

Liczba punktów ECTS: 1,5


Łącznie godzin: 50

Liczba punktów ECTS: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin ustny - wszystkie efekty.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje analizę różnych form i sposobów finansowania działalności przedsiębiorców, zarówno w odniesieniu do finansowania zewnętrznego jak i wewnętrznego. Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom różnic w cechach sposobów finansowania i związanych z tym dylematów doboru sposobu finansowania adekwatnego do potrzeb przedsiębiorcy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Dziawgo, Rynek finansowy. Istota-instrumenty-funkcjonowanie, Warszawa 2012

2. M. Koralewski, Umowy leasingu. Aspekty podatkowo-prawne, Warszawa 2008

3. J. Szczepański, L. Szyszko, Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa 2011

2. Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Stawasz, Łódź 2006

3. L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o obligacjach. Komentarz, Oficyna 2010

4. P. Wajda, Efektywność informacyjna rynku giełdowego, Lex 2011

5. Ustawa o rachunkowości. Komentarz, red. T. Kiziukiewicz, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia od cyklu 2019/2020

Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

1. w zaawansowanym stopniu krajowe i ponadnarodowe źródła prawa, dotyczącego finansowania przedsiębiorców K_W01;

2. złożone zależności między organami stosującymi prawo w działalności gospodarczej a przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami, wobec których jest

ono stosowane w odniesieniu do finansowania działalności K_W04;

3. złożoność możliwości i sposobów finansowania działalności gospodarczej K_W05, K_W06, K_W07.

Umiejętności

Absolwent potrafi:

1. prawidłowo rozwiązywać pojawiające się w działalności gospodarczej złożone i nietypowe problemy związane z pozyskiwaniem oraz doborem źródeł finansowania adekwatnych do bieżących potrzeb K_U01, K_U03;

2. uczestniczyć w debacie na tematy dotyczące prawnych, a także z zakresu zarządzania i jakości oraz ekonomicznych i finansowych aspektów

działalności gospodarczej K_U04, K_U05.

Kompetencje

Student jest gotów do:

1. wypełniania społecznych zadań przedsiębiorcy, w szczególności na rynku usług finansowych K_K02;

2. przedsiębiorczego gospodarowania swoimi zasobami, pozostając w ramach granic prawa K_K03;

3. kultywowania i upowszechniania wzorców etycznego i praworządnego zachowania przedsiębiorcy w odniesieniu do wykonywania zobowiązań finansowych K_K04.

Efekty kształcenia do cyklu 2018/2019 włącznie

Wiedza

1. Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą źródeł oraz zasad wykładni prawa i wnioskowań prawniczych w odniesieniu do źródeł prawa stosowanego w działalności gospodarczej - K_W07

2. Student ma ugruntowaną wiedzę na temat zasad i norm prawnych regulujących struktury gospodarcze oraz instytucje życia gospodarczego oraz relacje między nimi zachodzące - K_W08

3. Student zna rodzaje więzi prawnych powstających w procesie finansowania inwestycji oraz rządzące nimi prawidłowości - K_W04

Umiejętności

1. Student prawidłowo posługuje się konkretnymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów dotyczących finansowania inwestycji - K_U06

2. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu prawa do rozstrzygania problemów pojawiających się w działalności gospodarczej - K_U07

3. Student posiada umiejętność rozumienia i samodzielnego analizowania zjawisk gospodarczych związanych z finansowaniem inwestycji - K_U09.

Kompetencje

1. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - K_K06.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Hanusz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Hanusz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0