Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Romanistyczne tradycje wybranych instytucji obrotu gospodarczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-RTWIOG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Romanistyczne tradycje wybranych instytucji obrotu gospodarczego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny "kontaktowe":

wykład - 30 godz.

- Liczba punktów za godziny kontaktowe - wykład: 1


- Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

przygotowanie się do uczestnictwa w procesie oceniania - 45 godz.

-Liczba punktów za pracę własną: 2


- Łączna liczba punktów: 3 ECTS.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny opisowy

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu są takie zagadnienia jak:

1. Historia źródeł rzymskiego prawa gospodarczego.

2. Prawo osobowe. Zdolność prawna w rzymskim prawie

gospodarczym.

3.Czynność prawna. Wady oświadczenia woli - ważność czynności prawnej w rzymskim prawie gospodarczym.

4. Prawo rzeczowe. Władztwa nad rzeczami w rzymskim prawie

gospodarczym.

5. Własność – jej pojęcie i treść w rzymskim prawie gospodarczym.

6. Nabycie własności i jej ochrona w rzymskim prawie gospodarczym.

7. Ograniczone prawa rzeczowe w rzymskim prawie gospodarczym.

8. Sposoby zabezpieczenia wierzytelności w rzymskim prawie gospodarczym.

9. Prawo zobowiązań. Zobowiązanie – jego pojęcie, istota i źródła – podział zobowiązań w rzymskim prawie gospodarczym.

10. Odpowiedzialność kontraktowa za niewykonanie zobowiązania w rzymskim prawie gospodarczym.

11. Odpowiedzialność deliktowa w rzymskim prawie gospodarczym.

12. Kontrakt kupna - sprzedaży – jego zastosowanie i znaczenie w rzymskim obrocie gospodarczym.

13. Kontrakt spółki – jego konstrukcja i znaczenie w rzymskim obrocie gospodarczym.

14. Kontrakt najmu – jego postacie i zastosowanie w rzymskim obrocie gospodarczym.

15. Kontrakt zlecenia i jego zastosowanie w rzymskim obrocie gospodarczym.

16. Kontrakt użyczenia i jego zastosowanie w rzymskim obrocie gospodarczym.

17. Kontrakt przechowania i jego zastosowanie w rzymskim obrocie gospodarczym.

18. Prawo morskie i jego uregulowania w rzymskim prawie gospodarczym.

19. Bezpodstawne wzbogacenie w rzymskim prawie gospodarczym.

20. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio) w rzymskim obrocie gospodarczym.

21. Działanie na szkodę wierzyciela (fraus creditorum) w rzymskim obrocie gospodarczym – actio Pauliana.

22. Prawo bankowe i jego uregulowania w rzymskim prawie gospodarczym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, wyd. 6, Warszawa 2016.

2. A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, wyd. 5, Warszawa 2011.

3. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, wyd. 6, Warszawa 2014.

4. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw

prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014.

5. W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu z wyborem źródeł, Poznań 1992.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Dajczak, Zwrot bona fides w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u

prawników rzymskich okresu klasycznego, Toruń 1998.

2. P. Niczyporuk, Bankierzy i operacje bankierskie w starożytnym Rzymie,

Białystok 2013.

Efekty uczenia się:

Student który zaliczył przedmiot:

Wiedza

1. Zna wybrane instytucje obrotu gospodarczego oparte na tradycji romanistycznej - K_W08.

2. Posiada podstawową wiedzę na temat romanistycznej tradycji wybranych instytucji obrotu gospodarczego oraz na temat jej wpływu na obecny kształt

określonych instytucji obrotu gospodarczego - K_ W01, K_ W02, K_ W09.

Umiejętności

1. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę na temat romanistycznej tradycji określonych instytucji obrotu gospodarczego w celu właściwego analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych - K_U01,

K_U02, K_U04, K_U05.

2. Potrafi prawidłowo interpretować obecne normy i reguły prawa prywatnego w celu właściwego rozwiązywania określonych problemów i zadań z zakresu działalności gospodarczej - K_U02, K_U06.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Amielańczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Amielańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Amielańczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Amielańczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0