Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PBN-FinP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:

Wykład: 18

Liczba punktów ECTS: 0,5


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć: 22

przygotowanie do egzaminu: 41

Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 63

Liczba punktów ECTS: 2,5


Łącznie godzin: 81

Łączna liczba punktów ECTS: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru - wszystkie efekty

Pełny opis:

W ramach przedmiotu Finanse publiczne następuje zapoznanie studenta ze specyfiką funkcjonowania systemu finansów publicznych. Podjęta w ramach przedmiotu tematyka obejmuje ekonomiczne kwestie finansów publicznych takie jak: struktura sektora, klin podatkowy, dług publiczny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Owisak S. Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017 (IBUK)

2. Majchrzycka-Guzowska A. : Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer Warszawa 2019 (IBUK)

Literatura uzupełniająca:

1.. Alińska A., B. Woźniak (red.): Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2019

2. Serwis ekonomiczny NBP - obserwatorfinansowy.pl

3. Owsiak S. (ed.): Public finances and the new economic governance in the European Union, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017 (IBUK)

Efekty uczenia się:

WIEDZA - student zna i rozumie:

W1: dylematy współczesnej cywilizacji związane z rolą przedsiębiorcy w życiu społecznym, dylematy etyczne przedsiębiorcy oraz jego status i zasady odpowiedzialności w aspekcie funkcjonowania systemu finansów publicznych (K_W05);

W2: podstawy prawne, ekonomiczne i etyczne uwarunkowania działalności przedsiębiorcy w aspekcie funkcjonowania systemu finansów publicznych (K_W06);

UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi:

U1: analizować rozwiązanie konkretnych problemów ekonomicznych i finansowych oraz proponować rozstrzygnięcia zgodne z prawem i optymalne ekonomicznie w celu optymalizacji klina podatkowego w działaności gospodarczej (K_U02)

U2: systematycznie aktualizować posiadaną wiedzę z zakresu finansów publicznych niezbędną w działalności gospodarczej (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student jest gotów do:

KS1: krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu finansów publicznych i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności gospodarczej (K_K01);

KS2: myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w celu wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu finansów publicznych w prowadzeniu działalności gospodarczej K_K03)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)