Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PBN-PMak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykład 8h

- ćwiczenia 8h

Łącznie: 16h/1 ECTS

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- studiowanie literatury 15h

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 15h

- przygotowanie się do zaliczenia wykładu 30h

Łącznie: 60h/ 2 ECTS

Sumarycznie: 76h, 3ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie pisemne na ocenę. KW_01, K_W02, K_U03

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na wcześniej podany temat. K_W05, K_U02, K_U08

Pełny opis:

Na wykładzie prezentowane są podstawowe zagadnienia makroekonomii ukazujące sposób funkcjonowania współczesnej gospodarki.

W ramach ćwiczeń studenci będą utrwalać wiedzę z zakresu podstawowych tematów makroekonomicznych, poprzez dyskusję i rozwiązywanie zadań.

1. Wstęp - geneza i przedmiot makroekonomii. Metody obliczania PKB, PNB i dochód narodowy.

2. Wzrost a rozwój gospodarczy. Główne czynniki wzrostu gospodarczego

3. Cykle koniunkturalne: fazy, przyczyny.

4. Cele i narzędzia polityki fiskalnej. Podatki i krzywa A.Laffera. Deficyt i dług publiczny.

5. Polityka monetarna - narzędzia i cele polityki monetarnej. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Rola stóp procentowych.

6. Inflacja i deflacja. Przyczyny i skutki dla gospodarki.

7. Przyczyny i rodzaje bezrobocia, naturalna stopa bezrobocia, zależność między inflacją a bezrobociem.

8. Handel zagraniczny - przepływy kapitałowe, bilans płatniczy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Milewski R., Kwiatkowski E. (red.),Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, 2018;

2. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014 (wiele wydań);

3. Mankiw N.G., M.P. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016;

Literatura uzupełniająca:

1. Krugman P, Wells R., Makroekonomia, PWN, Warszawa, 2018;

2. Marciniak (red.), Makro i mikroekonomia - Podstawowe problemy współczesności, PWN, Warszawa, 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 - student zna podstawowe kategorie ekonomiczne i procesy gospodarcze, ich uwarunkowania wynikające z krajowych i ponadnarodowych źródeł prawa w działalności gospodarczej i realizacji polityki gospodarczej,

K_W04 - rozumie złożone zależności między organami stosującymi prawo w działalności gospodarczej, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami w gospodarce rynkowej,

K_W05 - rozumie dylematy współczesnej cywilizacji i gospodarki globalnej związane z rolą przedsiębiorcy i instytucji gospodarczych w życiu społecznym.

Umiejętności:

K_U02 - student potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej oraz regulacji prawnych w celu rozwiązania konkretnych problemów prawnych, ekonomicznych i finansowych oraz z zakresu nauki organizacji i zarządzania,

K_U03 - stosuje właściwe metody i miary makroekonomiczne dla analizy podstawowych zjawisk i procesów gospodarczych oraz efektów działalności gospodarczej,

K_U08 - samodzielnie planuje i realizuje uczenie się przez całe życie; w szczególności systematycznie aktualizuje posiadaną wiedzę prawniczą oraz doskonali wiedzę i umiejętności niezbędne w działalności gospodarczej.

Kompetencje społeczne:

K_K01 - krytycznie ocenia posiadaną wiedzę, uznaje znaczenia wiedzy teoretycznej i ekspertów w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności gospodarczej,

K_K03 - jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w granicach określonych prawem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Duda
Prowadzący grup: Joanna Czaplak, Stanisław Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Duda
Prowadzący grup: Stanisław Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Angowski
Prowadzący grup: Marek Angowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)