Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-BN.LS.owi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z obszaru prawa cywilnego.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Wykład w wymiarze 15 h na semestr (1 ECTS)

Czas pracy studenta, w tym przygotowanie notatek, zapoznanie się z literaturą i przygotowanie do egzaminu końcowego: 10 h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny (K_W18, K_U18).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami z obszaru prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji oraz własności przemysłowej, a w szczególności:

1. Prawo autorskie: przedmiot prawa, przedmiot ochrony, powstanie i czas ochrony praw autorskich, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek prywatny i publiczny, ochrona wizerunku, ochrona praw autorskich.

2. Prawo autorskie w cyberprzestrzeni.

3. Prawo własności przemysłowej - wybrane zagadnienia: prawo międzynarodowe, polskie ustawodawstwo, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, prawo patentowe, wynalazek biotechnologiczny.

Literatura:

1. Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Lexis

Nexis Warszawa 2015.

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Lex a Wolters Kulwer

business, Warszawa 2016.

A. Tkacz, Mem internetowy a definicja utworu w prawie autorskim. Próba analizy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej" Zeszyt 2 (136) 2017, s. 5-27.

Ł. Draszczyk, Strona internetowa w świetle prawa autorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej" Zeszyt 2 (128) 2015, s. 74-93.

O. Wrzeszcz, Trolling prawnoautorski (copyright trolling), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej" Zeszyt 4 (134) 2016, s. 38-75.

J. Zygmunt, Przesyłanie plików za pośrednictwem sieci peer-to-peer a rozpowszechnianie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej" Zeszyt 1 (135) 2017, s. 44-62.

Orzecznictwo wskazane na wykładzie.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508.

Efekty uczenia się:

K_W18. Zna i rozumie podstawowe zasady prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Posiada wiedze z zakresu ochrony praw autorskich.

K_U18. Ma umiejętność dokonywania selekcji źródeł oraz zna metody badawcze stosowane w naukach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej.

K_K03. Zachowuje się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej.

K_K05. Jest wrażliwy na postępowanie zgodne z normami prawa własności intelektualnej i etyki.

K_K06. Dba o przestrzeganie prawa własności intelektualnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Szkarłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Szkarłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Szkarłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Szkarłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Szkarłat
Prowadzący grup: Monika Szkarłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Szkarłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)