Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

seminarium mgr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-D-2S-SM4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: seminarium mgr
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Zapisanie się na seminarium w trybie przyjętym przez Radę Wydziału Politologii.


Gotowość przygotowania pracy magisterskiej z zakresu kompetencji prowadzącego seminarium

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny z udziałem wykładowcy akademickiego

semestr II

seminarium 30

konsultacje 5


semestr III

seminarium 30

konsultacje 15


semestr IV

seminarium 30

konsultacje 15


Praca własna studentów

semestr IV 25

próby określenia tematu pracy magisterskiej, ustalenie jej wstępnej struktury , ogólne zorientowanie się w literaturze przedmiotu


semestr V 75

wybór ostatecznego tematu pracy magisterskiej, ostateczne sformułowanie jej tytułu, układu rozdziałów i podrozdziałów; pisanie fragmentów pracy, uzupełnianie literatury


semestr VI 75

pisanie, redagowanie i wprowadzanie korekt do pracy magisterskiej;

przygotowywanie się do egzaminu końcowego

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W08, K_W14, K_W16, K_W18, K_U01, K_U03, K_U14, K_K02, K_K07, K_K08 ocena ciągła:

uczestnictwo w seminariach

realizacja kolejnych etapów przygotowania pracy magisterskiej ustalonych indywidualnie z każdym seminarzystą

Pełny opis:

Semestr IV:

Student przygotowuje całość pracy magisterskiej w stałym kontakcie z prowadzącym seminarium (kontakt podczas seminariów, konsultacji i drogą elektroniczną).

Do 15 czerwca student przedstawia prowadzącemu ostateczną formę pracy magisterskiej do zatwierdzenia.

Literatura:

Literatura odpowiednia do tematyki pracy magisterskiej - zaproponowana przez studenta, zaakceptowana i uzupełniona przez prowadzącego seminarium

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Posiada wiedzę o państwie i społeczeństwie oraz polityce, zna i rozumie koncepcje polityki, badań naukowych; K_W01

W2. Zna terminologię nauk społecznych, metody i techniki badawcze typowe dla nauk społecznych; K_W02;

W3. zna i rozumie najważniejsze teorie z zakresu medioznawstwa i nauk o komunikowaniu K_W03

W4. zna podstawowe metody i techniki badań mediów i społecznych praktyk z nimi związanych K_W08

W.5 ma wiedzę na temat etyki dziennikarskiej i innych głównych uregulowań pracy dziennikarza i funkcjonowania mediów K_W14

W6. zna podstawowe historyczne i współczesne interpretacje procesów i wydarzeń politycznych K_W16

W7. na zasady korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanego przez siebie tematu pracy; K_W18

UMIEJĘTNOŚCI

U1. potrafi posługiwać się terminologią z zakresu nauk społecznych K_U01;

U2. Potrafi wykorzystać metody i techniki badawcze do analizy zjawisk politycznych, umie krytycznie analizować dostępne źródła oraz literaturę; K_U03;

U3. Potrafi poprawnie sporządzać opisy bibliograficzne źródeł, przypisy, wykazy źródeł, aneksy, tabele; K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Jest przygotowany do aktywności w sferze publicznej; K_K02;

K2. wykazuje gotowość do samodzielnego rozwiązywania zadań w pracy zawodowej K_K07

K3. Jest kreatywny w rozwiązywaniu określonych problemów wynikających z realizacji kolejnych etapów postępowania badawczego; K_K08

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Borowik, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Nowak-Teter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Borowik, Iwona Hofman, Ewa Maj, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Borowik, Anita Has-Tokarz, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anita Has-Tokarz, Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)