Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-D-2S-Sem2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

Student powinien wykazywać zainteresowanie szeroko pojętymi problemami mediów w wymiarze historycznym i współczesnym, gatunkami dziennikarskimi, a także osobami pracującymi w mediach.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny z udziałem wykładowcy akademickiego

semestr II

seminarium 30

konsultacje 5


Praca własna studentów

semestr II 25

próby dobierania pola badawczego, a następnie określenia tematu pracy magisterskiej, ustalenie jej wstępnej struktury, ogólne pozyskiwanie wiedzy o źródłach i literaturze przedmiotu.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia następuje w trakcie zajęć dydaktycznych, poszczególnych etapy realizacji pisemnego opracowania wybranego przez studenta tematu. W trakcie procesu dydaktycznego na bieżąco weryfikowana jest wiedza, obejmująca znajomość pojęć, faktów, hipotez i teorii oraz ich rozumienie, a także zdolność wykorzystania posiadanej wiedzy w

rozwiązywaniu określonych zadań o charakterze intelektualnym, jak i praktycznym. Kompetencje społeczne weryfikowane są również w procesie dydaktycznym i obejmują postawy i zachowania potrzebne do sprawnego funkcjonowania w środowisku społecznym.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest napisanie przez studentów magisterskich prac dyplomowych na zakończenie pierwszego etapu studiów, a także przygotowanie ich do pracy naukowo – badawczej.

Literatura:

Literatura jest dobierana indywidualnie do tematu pracy każdego studenta; są to opracowania naukowe z zakresu mediów i ich dziejów oraz współczesności.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - Student ma wiedzę o komunikacji społecznej i mediach, o ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

W02 - Dysponuje szeroką i uporządkowaną wiedzą dotyczącą pojęć z zakresu komunikowania społecznego i nauki o mediach celem wykorzystania jej w trakcie przygotowywania dysertacji dyplomowej.

Umiejętności:

U01 Student potrafi właściwie posłużyć się terminologią z zakresu wiedzy o mediach tradycyjnych i nowych, reklamy politycznej i społecznej, marketingu politycznego.

U14 Student w trakcie seminarium wykazuje umiejętności przy opracowywaniu materiałów źródłowych oraz ich interpretacji, a także w toku prezentowania wyników badań, zarówno w formie ustnej (dyskusja naukowa seminarzystów) jak i pisemnej (praca magisterska), przy użyciu fachowej terminologii.

U15 Student w czasie zajęć seminaryjnych formułuje i weryfikuje szczegółowe hipotezy badawcze na określony temat, wskazując możliwości ich weryfikowania pozytywnego lub negatywnego.

Kompetencje:

K10 Student wraz z przygotowaniem dysertacji magisterskiej pozyskuje kwalifikacje do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Danuta Kępa-Figura, Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota, Jan Pleszczyński, Lidia Pokrzycka, Krzysztof Stępnik, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Borowik, Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Borowik, Anita Has-Tokarz, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Magdalena Piechota, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Ewa Maj, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)