Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-D-2s-JF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język filmu
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

konwersatorium 30 godzin

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 30

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego 30 godzin

Przygotowanie własnego materiału filmowego 30 godzin

Łączna liczba godzin niekontaktowych 90

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 3

Łączna liczba punktów ECTS 4Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W01, K_W09, K_W12, K_W14, K_W16, K_W19 - zaliczenie pisemne na ocenę
Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zdobycie wiedzy w zakresie tematyki semiotyki przekazu filmowego oraz umiejętności praktycznych - analizy filmu.

Literatura:

Sheila Curran Bernard, Film dokumentalny kreatywne opowiadanie, Warszawa 2011

Robin U. Russin, William Missouri Downs, Jak napisać scenariusz filmowy, Warszawa 2007

Marttin Schabenbeck, Format scenariusza filmowego, Warszawa 2008

Gustavo Mercado, Okiem filmowca. Nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji, W-wa 2011

Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Warszawa 2008

Steven D. Katz, Reżyseria filmowa. Ujęcie po ujęciu. Od pomysłu do ekranizacji, W-wa 2007

Tadeusz Lubelski, Współczesny polski film dokumentalny, culture.pl

Niezwykle rzadkie przypadki. Z Marcelem Łozińskim rozmawia Piotr Mucharski, Tygodnik Powszechny” 1999, nr 1

Dać bohaterowi szansę. Rozmowa z Lidią Dudą. reporter. edu.pl

Maria Zmarz-Koczanowicz, Ćwiczenia z cierpliwości, Press

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 Ma wiedzę o strukturze ekipy fimowej i regułach jej funkcjonowania.

K_W09 Ma wiedzę o opowiadaniu historii (storytelling). Zna i rozumie story elements

K_W12 Ma wiedzę o warsztacie scenarzysty telewizyjnych reportaży oraz filmów dokumentalnych. Zna formaty scenariuszy telewizyjnych i filmowych.

K_W14 Ma wiedzę o telewizyjnym i filmowym toku produkcji.

K_W16 Ma wiedzę o telewizyjnych reportażach i filmach dokumentalnych jako gatunkach dziennikarskich.

K_W19 Ma wiedzę o sztuce rozmowy jako składowej warsztatu reportażystów oraz o specyfice tej sztuki w reportażach telewizyjnych i filmach dokumentalnych.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 Zna i potrafi analizować wybrane filmy dokumentalne i reportaże telewizyjne.

K_U06 Potrafi samodzielnie przygotować scenariusz jednej sceny mikroreportażu, napisać lub narysować scenopis lub storyboard jadnej sceny.

K_U12 Potrafi zrealizować smartfonem sekwencję ujęć bohatera w akcji.

Potrafi zarejestrować swoją rozmowę z bohaterem.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 Ma świadomość znaczenia współpracy z bohaterami reportaży i filmów dokumentalnych.

K_K04 Ma świadomość znaczenia współpracy w ramach ekipy filmowej.

K_K07 Jest przygotowany do prezentacji swoich scenariuszy producentom telewizyjnym i filmowym.

K_K09 Szanuje oraz aktywnie propaguje zasady etyki zawodowej i inne normy regulujące życie społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Nowak, Joanna Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wójcicka
Prowadzący grup: Joanna Sosnowska, Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wójcicka
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wójcicka
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)