Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

seminarium mgr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-D-2s-sem3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: seminarium mgr
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza i kompetencje z zakresu nauk społecznych.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów: 30

godziny konsultacji indywidualnych: 5

praca indywidualna studenta: 85Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W18, K_U01 , K_U03 ,K_U04 , K_U10 ,K_U11, K_U14, K_U15, K_U16, K_K08, K_K10 Student oceniany jest pod względem warsztatowym i merytorycznym;

semestr zalicza na podstawie zaakceptowanego tematu pracy, przygotowanej koncepcji (plan pracy; spis treści), bibliografii oraz jednego rozdziału;

przedmiot kończy się zaliczeniem ukończonej i zaakceptowanej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Praca dyplomowa - cele zasady jej przygotowywania

2. Wybór obszaru zainteresowań

3. Sformułowanie problemu badawczego

4. Selekcja źródeł i kwerenda źródłowa

5. Wstępne zapoznanie się z treścią podstawowych źródeł

6. Sprecyzowanie tematu pracy

7. Przygotowanie koncepcji pracy i planu – struktury pracy

8. Przygotowanie wstępu do pracy magisterskiej.

9. Opracowywanie i porządkowanie źródeł oraz interpretacja zawartości materiałów.

10. Opracowywanie poszczególnych zagadnień

11. Przyjęcie ostatecznego planu i konstrukcji pracy

12. Przygotowanie wstępu i zakończenia

13.Wykaz źródeł, aneksy, spis treści i karta tytułowa

14. Przyjęcie całości pracy

Literatura:

Literatura podstawowa dla każdego seminarzysty jest ustalana indywidualnie w zależności od tematu pracy.

Zalecane są poradniki:

1. Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2017.

2. Jolanta Jerzewska, Przygotowanie prac dyplomowych. Poradnik dla studentów, Warszawa 2015.

3. Krzysztof Wisłocki, Metodologia i redakcja prac naukowych, Poznań 2013.

4. Barbara Zbroińska, Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, Kielce 2014.

5. Radosław Zenderowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W01 Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych.

K_W02 - zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu komunikowania społecznego i nauki o mediach.

K_W03 - -zna i rozumie najważniejsze teorie z zakresu medioznawstwa i nauk o komunikowaniu.

K_W18 - Posiada szeroką wiedzę na temat zasad korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań.

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01 - Potrafi precyzyjnie posługiwać się terminologią z zakresu nauk społecznych

K_U03 - Potrafi poprawnie analizować zawartość mediów za pomocą trafnie dobranych metod i narzędzi.

K_U04 - Ma umiejętność dokonywania pogłębionych analiz ilościowych i jakościowych podstawowych społecznych, politycznych, kulturowych aspektów działania mediów.

K_U10 - Właściwie weryfikuje i interpretuje źródła informacji i wiedzy medialnej z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi

K_U11 ma umiejętność właściwego i trafnego werbalizowania wiedzy i opinii w pracach pisemnych i wystąpieniach ustnych

K_U14 opracowuje i prezentuje wyniki badań, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, przy użyciu podstawowej fachowej terminologiii.

K_U15 Formułuje i weryfikuje szczegółowe hipotezy badawcze na określony temat

K_U16 Jest zdolny do abstrakcyjnego myślenia, analizy i syntezy oraz zdobywania i krytycznej analizy wiedzy teoretycznej.

KOMPETENCJE:

K_K08 Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności na poziomie interdyscyplinarnyma.

K_K10 Posiada kwalifikacje do podjęcia dalszej nauki, w tym studiów II stopnia.

Wiedza - jak powinien wyglądać plan – konstrukcja pracy, jak sporządzać bibliografię, poszukiwać i selekcjonować źródła, jakie elementy powinien zawierać wstęp i zakończenie.

Umiejętności – znajomość i umiejętność stosowania metod badawczych w zakresie nauk o polityce i wybranych metod z zakresu nauk społecznych; umiejętności z zakresie przygotowywania koncepcji pracy, wyszukiwania źródeł w bibliotece i Internecie; umiejętność redagowania poszczególnych części pracy i argumentowania stawianych tez.

Kompetencje – student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy badawcze, efektywnie organizować pracę redakcyjną i badawczą, określać priorytety, selekcjonować zgromadzony materiał, stosować krytyczne podejście do poglądów prezentowanych w literaturze; jest w stanie w sposób odpowiedzialny i poinformowany teoretycznie sformułować cel pracy oraz realizować poszczególne etapy jej przygotowywania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Borowik, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Borowik, Iwona Hofman, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Borowik, Anita Has-Tokarz, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Borowik, Anita Has-Tokarz, Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Ewa Maj, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)