Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-D-LS-SEM4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Zapisanie się na seminarium w trybie przyjętym przez Radę Wydziału Politologii.


Gotowość przygotowania pracy licencjackiej z zakresu kompetencji prowadzącego seminarium na podstawie: http://www.umcs.pl/pl/wykaz-seminariow-formularz-recenzji-pracy-dyplomowej,2074.htm

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny z udziałem wykładowcy akademickiego

semestr IV

seminarium 15

konsultacje 15

Praca własna studentów

semestr IV 30

próby określenia tematu pracy licencjackiej, ustalenie jej wstępnej struktury , ogólne zorientowanie się w literaturze przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W08, K_W14, K_W16, K_W18, K_U01, K_U03, K_U14, K_K02, K_K07, K_K08 ocena ciągła:

uczestnictwo w seminariach

realizacja kolejnych etapów przygotowania pracy licencjackiej ustalonych indywidualnie z każdym seminarzystą


Pełny opis:

Semestr IV:

Student poznaje strukturę prac naukowych, specyfikę języka naukowego, uczy się szukania i wykorzystywania źródeł, poprawnego cytowania, sporządzania przypisów i bibliografii.

Student próbuje (niezobowiązująco) określić temat swojej pracy licencjackiej, ustalić jej wstępną strukturę, wstępnie zorientować się w literaturze przedmiotu.

Literatura:

Literatura stosowna do tematyki pracy licencjackiej - zaproponowana przez studenta, zaakceptowana i uzupełniona przez prowadzącego seminarium

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Posiada wiedzę o państwie i społeczeństwie oraz polityce, zna i rozumie koncepcje polityki, badań naukowych; K_W01

W2. Zna terminologię nauk społecznych, metody i techniki badawcze typowe dla nauk społecznych; K_W02;

W3. zna i rozumie najważniejsze teorie z zakresu medioznawstwa i nauk o komunikowaniu K_W03

W4. zna podstawowe metody i techniki badań mediów i społecznych praktyk z nimi związanych K_W08

W.5 ma wiedzę na temat etyki dziennikarskiej i innych głównych uregulowań pracy dziennikarza i funkcjonowania mediów K_W14

W6. zna podstawowe historyczne i współczesne interpretacje procesów i wydarzeń politycznych K_W16

W7. na zasady korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanego przez siebie tematu pracy; K_W18

UMIEJĘTNOŚCI

U1. potrafi posługiwać się terminologią z zakresu nauk społecznych K_U01;

U2. Potrafi wykorzystać metody i techniki badawcze do analizy zjawisk politycznych, umie krytycznie analizować dostępne źródła oraz literaturę; K_U03;

U3. Potrafi poprawnie sporządzać opisy bibliograficzne źródeł, przypisy, wykazy źródeł, aneksy, tabele; K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Jest przygotowany do aktywności w sferze publicznej; K_K02;

K2. wykazuje gotowość do samodzielnego rozwiązywania zadań w pracy zawodowej K_K07

K3. Jest kreatywny w rozwiązywaniu określonych problemów wynikających z realizacji kolejnych etapów postępowania badawczego; K_K08

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Biernacka-Ligięza, Bogdan Borowik, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Ewa Nowak-Teter, Jan Pleszczyński, Lidia Pokrzycka, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Ilona Biernacka-Ligięza, Bogdan Borowik, Piotr Celiński, Anna Granat, Anita Has-Tokarz, Jan Hudzik, Danuta Kępa-Figura, Wojciech Maguś, Ewa Maj, Renata Malesa, Jakub Nowak, Ewa Nowak-Teter, Lidia Pokrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Bogdan Borowik, Waldemar Bulira, Anna Granat, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Wojciech Maguś, Ewa Maj, Renata Malesa, Jakub Nowak, Paweł Nowak, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota, Lidia Pokrzycka, Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Borowik, Anna Granat, Danuta Kępa-Figura, Ewa Maj, Paweł Nowak, Magdalena Piechota, Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Biernacka-Ligięza, Bogdan Borowik, Waldemar Bulira, Piotr Celiński, Danuta Kępa-Figura, Ewa Maj, Paweł Nowak, Magdalena Pataj, Magdalena Piechota, Anna Szwed-Walczak, Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)