Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-D.LS.sem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu medioznawstwa na poziomie trzech semestrów studiów pierwszego stopnia. Wybór tematu pracy studenta w obszarze wskazanym na stronie internetowej Wydziału przy nazwisku prowadzącego seminarium: komunikacja społeczna, reklama, dziennikarstwo sportowe.

Gotowość do przygotowania pracy licencjackiej z zakresu kompetencji prowadzącego seminarium na podstawie: http://www.umcs.pl/pl/wykaz-seminariow-formularz-recenzji-pracy-dyplomowej,2074.htm

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny z udziałem wykładowcy akademickiego

semestr IV

seminarium 15

konsultacje 15


semestr V

seminarium 15

konsultacje 15


semestr VI

seminarium 30

konsultacje 15


Praca własna studentów

semestr IV 30

próby określenia tematu pracy licencjackiej, ustalenie jej wstępnej struktury , ogólne zorientowanie się w literaturze przedmiotu


semestr V 90

wybór ostatecznego tematu pracy licencjackiej, ostateczne sformułowanie jej tytułu, układu rozdziałów i podrozdziałów; pisanie fragmentów pracy, uzupełnianie literatury


semestr VI 75

pisanie, redagowanie i wprowadzanie korekt do pracy licencjackiej;

przygotowywanie się do egzaminu dyplomowego

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01; W08, U01; U02; U14; K10.


Kontrola uczestnictwa w seminariach.

Ocena realizacja kolejnych etapów przygotowania pracy licencjackiej ustalonych indywidualnie z każdym seminarzystą.

Pełny opis:

Semestr IV:

Student poznaje strukturę prac naukowych, specyfikę języka naukowego, uczy się szukania i wykorzystywania źródeł, poprawnego cytowania, sporządzania przypisów i bibliografii.

Student próbuje (niezobowiązująco) określić temat swojej pracy licencjackiej, ustalić jej wstępną strukturę, wstępnie zorientować się w literaturze przedmiotu.

Semestr V:

W porozumieniu z prowadzącym seminarium student deklaruje ostateczny tytuł pracy, przedstawia szczegółowy jej plan i literaturę przedmiotu.

Student przedstawia fragmenty pracy licencjackiej i poprawia je według zaleceń prowadzącego seminarium. Stale uzupełnia literaturę przedmiotu.

Semestr VI:

Student przygotowuje całość pracy licencjackiej w stałym kontakcie z prowadzącym seminarium (kontakt podczas seminariów, konsultacji i drogą elektroniczną).

Do 15 czerwca student przedstawia prowadzącemu ostateczną formę pracy licencjackiej do zatwierdzenia.

Literatura:

Literatura stosowna do tematyki pracy dyplomowej - zaproponowana przez studenta, zaakceptowana i uzupełniona przez prowadzącego seminarium

Dodatkowo zalecane są poradniki przygotowane przez znawców problematyki pisania prac dyplomowych:

Kwaśniewska K, Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017.

Ładoński W., Urban S., Poradnik dla autorów prac dyplomowych, Wyd. PWSZ, Legnica 2016.

Wojcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Zenderowski R., Praca magisterska Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Posiada wiedze o państwie i społeczeństwie oraz polityce, zna i rozumie koncepcje polityki, badań naukowych K_W01

W2. Zna terminologię nauk społecznych, metody i techniki badawcze typowe dla nauk społecznych K_W02

W3. Zna i rozumie najważniejsze teorie z zakresu medioznawstwa i nauk o komunikowaniu K_W03

W4. Zna podstawowe metody i techniki badań mediów i społecznych praktyk z nimi związanych K_W08

W5. Ma wiedzę na temat etyki dziennikarskiej i innych głównych uregulowań pracy dziennikarza i funkcjonowania mediów KW14

W6. Zna podstawowe historyczne i współczesne interpretacje procesów i wydarzeń politycznych K_W16

W7. Zna zasady korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanego przez siebie tematu pracy K_W18

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi posługiwać się terminologią z zakresu nauk społecznych K_U01

U2. Potrafi wykorzystać metody i techniki badawcze do analizy zjawisk politycznych, umie krytycznie analizować dostępne źródła oraz literaturę K_U03

U3. Potrafi poprawnie sporządzać opisy bibliograficzne źródeł, przypisy, wykaz źródeł, aneksy, tabele K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Jest przygotowany do aktywności w sferze publicznej K_K02

K2. Wykazuje gotowość do samodzielnego rozwiązywania zadań w pracy zawodowej K_K07

K3. Jest kreatywny w rozwiązywaniu określonych problemów wynikających z realizacji kolejnych etapów postępowania badawczego K_K08

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Biernacka-Ligięza, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Danuta Kępa-Figura, Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Magdalena Piechota, Jan Pleszczyński, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Biernacka-Ligięza, Waldemar Bulira, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Danuta Kępa-Figura, Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Magdalena Piechota, Jan Pleszczyński, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Biernacka-Ligięza, Bogdan Borowik, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Ewa Nowak-Teter, Magdalena Piechota, Jan Pleszczyński, Lidia Pokrzycka, Krzysztof Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Ilona Biernacka-Ligięza, Bogdan Borowik, Piotr Celiński, Anna Granat, Anita Has-Tokarz, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Danuta Kępa-Figura, Wojciech Maguś, Ewa Maj, Renata Malesa, Jakub Nowak, Ewa Nowak-Teter, Lidia Pokrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Bogdan Borowik, Waldemar Bulira, Anna Granat, Jan Hudzik, Wojciech Maguś, Ewa Maj, Renata Malesa, Jakub Nowak, Paweł Nowak, Ewa Nowak-Teter, Elżbieta Pawlak-Hejno, Magdalena Piechota, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogdan Borowik, Waldemar Bulira, Anna Granat, Danuta Kępa-Figura, Ewa Maj, Paweł Nowak, Magdalena Piechota, Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)