Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikowanie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-KP-D-LS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie polityczne
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://WWW.UMCS.PL
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Oczekiwana jest wiedza z zakresu nauk o mediach.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Ćwiczenia 30

Konsultacje 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego

90


Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie 30

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 30

Studiowanie literatury 10

Konsultacje 5

Przygotowanie do egzaminu 20

Łączna liczba godzin - 125 godz. = 5 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny - W02; W03; W06; W07; W09; U01; U02; U03; U10; K01; K05; K11.


Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Komunikowanie: pojęcie potoczne.

2. Komunikowanie: pojęcie formalne.

3. Funkcjonalny wymiar komunikowania politycznego.

4. Podmiotowość komunikowania politycznego.

5. Wartości i ideały w komunikowaniu politycznym.

6. Komunikowanie wizualne.

7. Komunikowanie ideologiczne.

8. Komunikowanie fikcjonalne.

9. Profesjonalizacja komunikowania politycznego.

10. Wizerunek sojusznika politycznego.

11. Wizerunek wroga politycznego.

12. Deformowanie komunikatu politycznego.

13. Manipulowanie w komunikowaniu politycznym.

14. Rytuały w komunikowaniu politycznym.

15. Masowość komunikowania politycznego.

Literatura:

Literatura do wykładu:

1. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2012.

2. Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2016.

3. Godzic W., Bauer Z., E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, Warszawa 2015.

4. Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji – aspekty międzynarodowe, red. J. W. Adamowski, A. Jaskiernia, Warszawa 2013.

5. Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu. Studia, szkice, komunikaty naukowe, red. E. Maj, Toruń 2014.

6. Komunikowanie polityczne, red. E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

7. Metody badań wizerunku w mediach, red. M. Łączyński, T. Gackowski, Warszawa 2016.

8. Nieć M., Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W02: Potrafi definiować pojecie komunikowania politycznego - S1A_W01.

W03: Potrafi opisać klasyczne teorie komunikowania politycznego - S1A_W01, S1A_W04, S1A_W06.

W06: Analizuje i wyjaśnia zachowania jednostki ludzkiej oraz grup społecznych w procesie komunikowania politycznego - S1A_W05, S1A_W07, S1A_W08.

W07: Opisuje historyczne i współczesne zjawiska i procesy zachodzące w

życiu politycznym oraz w mediach masowych; identyfikuje problemy z tym związane - S1A_W04, S1A_W08, S1A_W09.

W09: Ma wiedzę niezbędną do rozumienia złożonych podwalin przebiegu procesów komunikowania politycznego w społeczeństwie obywatelskim - S1A_W02, S1A_W07, S1A_W09.

UMIEJĘTNOŚCI

U01: Zna podstawowe słownictwo związane z przebiegiem komunikowania politycznego - S1A_U01, S1A_U02.

U03: Potrafi poprawnie analizować zawartość komunikatów medialnych - S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08.

U02: Analizuje i ocenia cele, uwarunkowania oraz rezultaty komunikowania politycznego i jego derywatów - S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03.

U10: Formułuje opinie o nadawcach, odbiorcach oraz kanałach komunikowania politycznego z wykorzystaniem narzędzi pracy dziennikarskiej - S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01: Świadomie odnosi się do mediów we współczesnym komunikowaniu politycznym - S1A_K04.

K05: Jest świadomym odbiorcą językowych komunikatów politycznych - S1A_K04.

K11: Jest przygotowany do spożytkowania nowych form komunikowania politycznego - S1A_K01, S1A_K05, S1A_K06.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami teorii i praktyki komunikowania politycznego.

Wiedza:

1. Student zna przebieg podstawowych procesów komunikowania politycznego

2. Poznaje środki komunikowania na różnych poziomach informacyjnych i perswazyjnych

3. Zdobywa wiedzę o pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w sferze publicznej

Umiejętności:

1. Student umie rozpoznać zjawiska obecne w komunikowaniu politycznym.

2. Potrafi rozpoznać i zastosować właściwe techniki wpływu politycznego

3. Formułuje strategię komunikacyjną dla wybranych uczestników komunikowania politycznego

Kompetencje:

1. Jest świadomy obecności kreatorów i transmiterów systemu wartości politycznych w procesie komunikacyjnym.

2. Jest świadomym uczestnikiem dyskursu politycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Maj
Prowadzący grup: Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Ewelina Podgajna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj, Ewelina Podgajna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj, Kamil Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj, Kamil Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj, Kamil Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj, Kamil Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)