Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza utworu mulitimedialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-PM-2S-AUM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza utworu mulitimedialnego
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powienin wykazywać zainteresowanie utworami multimedialnymi, posiadać ogólną wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Punkty ECTS: 3

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 10

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 10

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze: 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia następuje w trakcie zajęć dydaktycznych, podczas poszczególnych etapów realizacji zespołowej pracy praktycznej. W trakcie procesu dydaktycznego na bieżąco weryfikowana jest wiedza, obejmująca znajomość pojęć, faktów, hipotez i teorii oraz ich rozumienie, a także zdolność wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu określonych zadań o charakterze intelektualnym, jak i praktycznym. Kompetencje społeczne weryfikowane są również w procesie dydaktycznym i obejmują postawy i zachowania potrzebne do sprawnego funkcjonowania w środowisku społecznym.

Pełny opis:

Przekazanie studentom wiedzy na temat sposobów analizy dzieła sztuki na przykładzie filmu, fotografii, widowiska teatralnego, multimedialnego i innych.

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Literatura:

1. Aumont J. M., Marie, Analiza filmu,PWN, Warszawa 2011.

2. Helman A., O dziele filmowym, Wyd. Literackie, Warszawa 1979.

3. Hendrykowski M., Słowo o filmie: historia, teoria, interpretacja, PWN, Warszawa 1982.

4. Helman A., Ostaszewski J,. Historia myśli filmowej, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2007.

5. Nowicki Wojciech, Dno oka. Eseje o fotografii, Wyd. Czarne, Wołowiec 2010.

6. Płażewski J., Język filmu, Książka i Wiedza, Warszawa 2008.

7. Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, Wyd. UW, Wrocław 2003.

8. Sontag Susan, O fotografii, Wyd. Karakter, Kraków 2017.

9. Ubersfeld Anne, Czytanie teatru I, przeł. J. Żurowska, PWN, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna teorie mediów oraz metody analizy dzieła medialnego

2. Zna podstawy filozofii, estetyki, etyki i teorii kultury medialnej

3. Posiada wiedzę z zakresu produkcji medialnej z uwzględnieniem typologii mediów

Umiejętności:

1. Potrafi posługiwać się w mowie i piśmie różnymi formami wypowiedzi z dziedziny kultury medialnej oraz stylami funkcjonalnymi polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej

2. Samodzielnie zdobywa i wykorzystuje w pracy umiejętności praktyczne w zakresie produkcji medialnej

3. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury medialnej, oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

Kompetencje społeczne:

1. Ma kompetencje do współpracy z innymi zawodami twórczymi

2. Posiada zdolność do twórczego myślenia

3. Posiada zdolność komunikacji społecznej w kontekście odpowiedzialności za swoje dzieło

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natasza Ziółkowska-Kurczuk, Agnieszka Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)