Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-PM-2S-sem1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zapisanie się na seminarium w trybie przyjętym przez Radę Wydziału Politologii.


Gotowość przygotowania pracy licencjackiej z zakresu kompetencji prowadzącego seminarium na podstawie: http://www.umcs.pl/pl/wykaz-seminariow-formularz-recenzji-pracy-dyplomowej,2074.htm

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów: 30

godziny konsultacji indywidualnych: 5

praca indywidualna studenta: 20

Godziny kontaktowe w ujęciu całego przedmiotu przez 3 semestry nauczania:

godziny realizowane razem z nauczycielem - godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów: 90

czas poświęcony na prace indywidualna studenta: 150

czas przewidziany na konsultacje indywidualne: 60

razem: 300 godzin

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ocena ciągła:

uczestnictwo w seminariach

realizacja kolejnych etapów przygotowania pracy licencjackiej ustalonych indywidualnie z każdym seminarzystą

Pełny opis:

Semestr II

Student poznaje strukturę prac naukowych, specyfikę języka naukowego, uczy się szukania i wykorzystywania źródeł, poprawnego cytowania, sporządzania przypisów i bibliografii.

Student próbuje (niezobowiązująco) określić temat swojej pracy magisterskiej ustalić jej wstępną strukturę, wstępnie zorientować się w literaturze przedmiotu.

Semestr III:

W porozumieniu z prowadzącym seminarium student deklaruje ostateczny tytuł pracy, przedstawia szczegółowy jej plan i literaturę przedmiotu.

Student przedstawia jeden z rozdziałow pracy magisterskiej i poprawia go według zaleceń prowadzącego seminarium. Stale uzupełnia literaturę przedmiotu.

Semestr IV:

Student przygotowuje całość pracy magisterskiej w stałym kontakcie z prowadzącym seminarium (kontakt podczas seminariów, konsultacji i drogą elektroniczną).

W maju/czerwcu student przedstawia prowadzącemu ostateczną wersję pracy magisterskiej do zatwierdzenia.

Literatura:

Literatura dobierana będzie do poszczególnych tematów.

Literatura zalecana:

1. Dudziak A. S., Antropologia przestrzeni w filmie fabularnym, Wyd. UMCS, Lublin 2000.

2. Eisenstein S., Nieobojętna przyroda, tł. Kumorek M., WAiF, Warszawa 1975.

3. Helman A., O dziele filmowym, Wyd. Literackie, Warszawa 1979.

4. Hendrykowski M., Język ruchomych obrazów, Wyd. Ars Nova, Poznań 1999.

5. Morin E., Kino i wyobraźnia, tł. Eberhardt K., PIW, Warszawa 1975.

6. Wiertow D., Człowiek z kamerą, tł. Karpowski T., WaiF, Warszawa 1976.

7. Gender - Film – Media, red. Oleksy E. H., Ostrowska E., Wyd. Rabid, Kraków 2001.

8. Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wyd CeDeWu, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

K_W01 student ma podstawową wiedzę o komunikacji społecznej i produkcji medialnej, o ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

K_W04 Posiada wiedzę na temat historii mediów;

K_W15 Zna i rozumie główne historyczne i współczesne naukowe poglądy na temat s;połecznych uwarunkowań i skutków działania mediów;

K_W18 Zna metody i narzędzia (techniki) pozyskiwania danych, właściwych dla komunikacji społecznej, pozwalające opisywać problemy związane z produkcją medialną;

K_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla produkcji medialnej;

K_U15 Potrafi w zaawansowanym stopniu wyszukiwać, selekcjonować i zdobywać informacje ze źródeł tradycyjnych i cyfrowych, wykorzystując zdobytą w ten sposób wiedzę w swojej pracy badawczej oraz w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i produkcyjnych;

K_U18Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury medialnej, oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

K_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla produkcji medialnej;

K_U17 Potrafi korzystać z tradycyjnych i cyfrowych źródeł informacji i posiada umiejętności z zakresu wprowadzania danych do prac oryginalnych oraz wykorzystywania i dokumentowania tych umiejętności we własnych opracowaniach;

K_U18 Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury medialnej, oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

K_K03 Posiada zdolność do twórczego myślenia;

K_K05 Ma świadomość znaczenia mediów we współczesnym świecie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Jan Pleszczyński, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Krzysztof Stępnik, Małgorzata Stępnik, Natasza Ziółkowska-Kurczuk, Marek Żmigrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Katarzyna Kopecka-Piech, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Jan Pleszczyński, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Małgorzata Stępnik, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Katarzyna Kopecka-Piech, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Ewa Nowak-Teter, Jan Pleszczyński, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Katarzyna Kopecka-Piech, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Jan Pleszczyński, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Małgorzata Stępnik, Marta Wójcicka, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)