Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-PM-2S-sem2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematyką seminarium: film,media, kultura, literatura

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 90 godzin

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta - 120 godzin

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania : 40 godzin


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest realizowanie poszczególnych etapów pisania pracy magisterskiej oraz złożenie jej części, a następnie całości we wcześniej określonych terminach. Ocena pracy następuje w połączeniu z egzaminem magisterskim.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik na odległość na platformie MSTeams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5e1b934271654b50806f3d1547bc8ab8%40thread.tacv2/conversations?groupId=1c0d0c61-3cb8-4a6a-b053-745c08510c95&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

1. Pogłębienie wiedzy filmoznawczej z wcześniej ustalonych zagadnień.

2. Przypomnienie problematyki związanej z analizą dzieła filmowego

3. Wybór tematów prac magisterskiej.

4. Poszukiwanie literatury i innych źródeł badawczych.

5. Ikonograficzne źródła badawcze.

6. Technika sporządzania dokumentacji naukowej i badawczej.

7. Gromadzenie materiałów.

8. Opracowywanie materiałów naukowych.

9. Zasady sporządzania przypisów.

10. Zasady sporządzania bibliografii.

11. Struktura pracy magisterskiej.

12. Podział materiału na poszczególne rozdziały.

13. Zasady pisania wstępu.

14. Zasady pisania zakończenia.

15. Praca nad stylem poszczególnych rozdziałów.

Literatura:

1. Kino Krzysztofa Kieślowskiego, red. Lubelski T.,Universitas, Kraków 1997.

2. Palczewska D., Współczesna polska myśl filmowa, Ossolineum, Wroclaw 1981.

3. Zonn L., O montażu w filmie dokumentalnym, COMUK, Warszawa 1986.

4. Dudziak A. S., Antropologia przestrzeni w filmie fabularnym, Wyd. UMCS, Lublin 2000.

5. Eisenstein S., Nieobojętna przyroda, tł. Kumorek M., WAiF, Warszawa 1975.

6. Helman A., O dziele filmowym, Wyd. Literackie, Warszawa 1979.

7. Hendrykowski M., Język ruchomych obrazów, Wyd. Ars Nova, Poznań 1999.

8. Morin E., Kino i wyobraźnia, tł. Eberhardt K., PIW, Warszawa 1975.

9. Wiertow D., Człowiek z kamerą, tł. Karpowski T., WaiF, Warszawa 1976.

10. Gender - Film – Media, red. Oleksy E. H., Ostrowska E., Wyd. Rabid, Kraków 2001.

11. Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wyd CeDeWu, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

K_W01 w pogłębionym stopniu istotę i specyfikę nauk o komunikacji społecznej i mediach i ich miejsca w strukturze nauk społecznych

K_W02 w zaawansowanym stopniu mechanizmy społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturalne funkcjonujące w środowisku medialnym

K_W03 na poziomie wiedzy zaawansowanej szkoły myślenia w naukach o komunikacji społecznej i mediach, w tym główne tendencje rozwojowe dyscypliny

K_W04 zaawansowane metody i techniki badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach

K_W09 wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi elementami produkcji medialnej

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI:

K_U02 dokonać właściwego doboru źródeł oraz informacji z nich pochodzących do oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji

K_U03 przystosować właściwe metody i narzędzia do formułowania i testowania hipotez związanych z problemami z zakresu komunikacji społecznej i mediów lub opracować nowe metody i narzędzia

K_U04 używać zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do pozyskiwania, przetwarzania informacji oraz do prezentowania wyników własnych badań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

K_K01 krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy i odbieranych treści w sferze publicznej

K_K02 uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w tym do korzystania z opinii ekspertów w razie niemożności samodzielnego rozwiązania problemu

K_K03 uznania i odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych poprzez inspirowanie i organizowanie działalności na rzecz środowiska społecznego

K_K04 inicjowania i organizowania działań na rzecz interesu publicznego, w tym na rzecz edukacji medialnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Krzysztof Stępnik, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Jan Pleszczyński, Małgorzata Podolak, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Krzysztof Stępnik, Małgorzata Stępnik, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Katarzyna Kopecka-Piech, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Małgorzata Stępnik, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Katarzyna Kopecka-Piech, Ewa Maj, Jakub Nowak, Ewa Nowak-Teter, Jan Pleszczyński, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Katarzyna Kopecka-Piech, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Jan Pleszczyński, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Małgorzata Stępnik, Marta Wójcicka, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)