Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-PM-2S-sem3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematyką seminarium: film, media, literatura, kultura.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 90 godzin

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta - 120 godzin

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania : 40 godzin


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest realizowanie poszczególnych etapów pisania pracy magisterskiej oraz złożenie jej części, a następnie całości we wcześniej określonych terminach. Ocena pracy następuje w połączeniu z egzaminem magisterskim.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik na odległość na platformie MSTeams.

1. Pogłębienie wiedzy filmoznawczej z wcześniej ustalonych zagadnień.

2. Przypomnienie problematyki związanej z analizą dzieła filmowego

3. Wybór tematów prac magisterskiej.

4. Poszukiwanie literatury i innych źródeł badawczych.

5. Ikonograficzne źródła badawcze.

6. Technika sporządzania dokumentacji naukowej i badawczej.

7. Gromadzenie materiałów.

8. Opracowywanie materiałów naukowych.

9. Zasady sporządzania przypisów.

10. Zasady sporządzania bibliografii.

11. Struktura pracy magisterskiej.

12. Podział materiału na poszczególne rozdziały.

13. Zasady pisania wstępu.

14. Zasady pisania zakończenia.

15. Praca nad stylem poszczególnych rozdziałów.

Literatura:

1. Kino Krzysztofa Kieślowskiego, red. Lubelski T.,Universitas, Kraków 1997.

2. Palczewska D., Współczesna polska myśl filmowa, Ossolineum, Wroclaw 1981.

3. Zonn L., O montażu w filmie dokumentalnym, COMUK, Warszawa 1986.

4. Dudziak A. S., Antropologia przestrzeni w filmie fabularnym, Wyd. UMCS, Lublin 2000.

5. Eisenstein S., Nieobojętna przyroda, tł. Kumorek M., WAiF, Warszawa 1975.

6. Helman A., O dziele filmowym, Wyd. Literackie, Warszawa 1979.

7. Hendrykowski M., Język ruchomych obrazów, Wyd. Ars Nova, Poznań 1999.

8. Morin E., Kino i wyobraźnia, tł. Eberhardt K., PIW, Warszawa 1975.

9. Wiertow D., Człowiek z kamerą, tł. Karpowski T., WaiF, Warszawa 1976.

10. Gender - Film – Media, red. Oleksy E. H., Ostrowska E., Wyd. Rabid, Kraków 2001.

11. Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wyd CeDeWu, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

K_W01 w pogłębionym stopniu istotę i specyfikę nauk o komunikacji społecznej i mediach i ich miejsca w strukturze nauk społecznych

K_W02 w zaawansowanym stopniu mechanizmy społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturalne funkcjonujące w środowisku medialnym

K_W03 na poziomie wiedzy zaawansowanej szkoły myślenia w naukach o komunikacji społecznej i mediach, w tym główne tendencje rozwojowe dyscypliny

K_W04 zaawansowane metody i techniki badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach

K_W05 podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji medialnej

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI:

K_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikacji i innowacyjnego rozwiązywania problemów i zadań wynikających z nieprzewidywalności środowiska medialnego

K_U02 dokonać właściwego doboru źródeł oraz informacji z nich pochodzących do oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji

K_U03 przystosować właściwe metody i narzędzia do formułowania i testowania hipotez związanych z problemami z zakresu komunikacji społecznej i mediów lub opracować nowe metody i narzędzia

K_U04 używać zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do pozyskiwania, przetwarzania informacji oraz do prezentowania wyników własnych badań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

K01 krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy i odbieranych treści w sferze publicznej

K_K02 uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w tym do korzystania z opinii ekspertów w razie niemożności samodzielnego rozwiązania problemu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Krzysztof Stępnik, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Jan Pleszczyński, Małgorzata Podolak, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Krzysztof Stępnik, Małgorzata Stępnik, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Jan Hudzik, Katarzyna Kopecka-Piech, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Małgorzata Stępnik, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Adamik-Szysiak, Piotr Celiński, Iwona Hofman, Katarzyna Kopecka-Piech, Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Ewa Nowak-Teter, Jan Pleszczyński, Lidia Pokrzycka, Grażyna Stachyra, Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)