Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyskurs w nowych mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-PM-LS-DNM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyskurs w nowych mediach
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem prowadzącego:

konwersatorium 15 godzin

Konsultacje indywidualne 1 godzina

- Czas poświęcony na pracę indywidualną:

Przygotowanie do zajęć: 25 godzin

Przygotowania się do zaliczenia przedmiotu: 34 godzin

Studiowanie literatury przedmiotu: 15 godzin

- Łączna liczba godzin: 90 godzin

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

bieżąca praca na zajęciach, aktywność, praca na zaliczenie W1 W2 U1 U2 U3 K1 K2 K3

Pełny opis:

 Nowe media – problemy definicyjne, ujęcia badawcze

 Badania nad dyskursem/dyskurs nowych wypowiedzi

 Semantyka dyskursu

 Style dyskursu, multimodalność przekazów w nowych mediach a analiza dyskursu

 Semiotyczna analiza dyskursu - przykłady

 Krytyczna analiza dyskursu – przykłady

 Dyskurs medialny – rodzaje, analiza wybranych przykładów

Literatura:

 „(Ko)Media. Konteksty dyskursu medialnego”. J. Gołuchowski i in. (red.), Warszawa 2014.

 „Styl, dyskurs, media”, B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.), Łódź 2010.

 J. Marzec, „Dyskurs, tekst, narracja. Szkice o kulturze ponowoczesności”, Kraków 2002.

 „Język, dyskurs, społeczeństwo”, L. Rasiński (red.), Warszawa 2009.

 M. Czerwiński, „Kultura, dyskurs, znak”, Kraków 2015.

 W. Smid, „Dyskurs i narracja w kontekście nowych mediów”, Warszawa 2016.

 P. Levinson, „Nowe nowe media”, Kraków 2010.

 „Dyskurs jako struktura i proces”, T. van Dijk, Warszawa 2001.

 M. Szpunar, „Czym są nowe media - próba konceptualizacji”, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 4.

 M. Lisowska-Magdziarz, „Analiza tekstu w dyskursie medialnym”, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

W1 student zna podstawowe koncepcje dotyczące nowych mediów, potrafi wskazać cechy nowych mediów K_W01

W2 student zna i rozumie definicje dyskursu ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji badawczych odnoszących się do nowych mediów K_W05 K_W16

U1 student potrafi zastosować wiedzę z zakresu semantyki dyskursu do analizy wybranych tekstów medialnych K_U05 K_U09

U2 student potrafi scharakteryzować różne style dyskursu K_U16

U3 student ma wiedzę na temat różnych sposobów analizy dyskursu oraz potrafi ją zastosować w odniesieniu do tekstów medialnych K_U18

K1 student rozumie rolę nowych mediów K_K05

K2 z uwagi na rozwój nowych mediów oraz zmieniający się znaczący dyskurs student ma świadomość konieczności podnoszenia własnych kwalifikacji K_K12

K3 student rozumie ważność języka jako narzędzia komunikacji K-K09

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Pataj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Bulisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kida-Bosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)