Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja językowa w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-PM-LS-KJW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja językowa w mediach
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego):

Konwersatorium - 30h

Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 1h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie do zajęć - 15h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 20h

Studiowanie literatury przedmiotu - 24h


Łączna liczba godzin: 90h (3 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1-W3, U1-U3, K1-K2 - uczestnictwo w dyskusjach i pracach realizowanych podczas zajęć, prace pisemne dla chętnych, kolokwium zaliczeniowe.

Pełny opis:

Problematyka zajęć koncentruje się wokół wybranych zagadnień z zakresu komunikacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji medialnej. Wśród omawianych problemów znajdują się m.in.: intencjonalność przekazu medialnego, wybrane sposoby analizy przekazu medialnego, środki perswazyjne i manipulacyjne, gry językowe.

Literatura:

1. Dybalska R., Kępa-Figura D., Nowak P., "Przemoc w języku mediów", Lublin 2004.

2. "Encyklopedia kultury polskiej XX wieku", t. 2: "Współczesny język polski", red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.

3. Grzegorczykowa, "Wstęp do językoznawstwa", Warszawa 2008.

4. Grzywa A., "Manipulacja. Mechanizmy psychologiczne", Kraśnik 1997.

5. Lyons J., "Semantyka", t. 1-2, Warszawa 1984-89.

6. "Manipulacja w języku",red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004.

7. Pisarek W., "Język służy propagandzie", Kraków 1976.

8. Tokarski R. "Światy za słowami", Lublin 2013.

9. Wojtak M., "Gatunki prasowe", Lublin 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1 student wyjaśnia pojęcia oraz problemy związane z komunikacją językową w mediach K_W05, K_W06;

W2 student charakteryzuje metody analizy przekazów medialnych (dziennikarskich, propagandowych, reklamowych) K_W05, K_W16;

W3 student opisuje tendencje rozwojowe współczesnych mediów, właściwości języka współczesnej komunikacji medialnej K_W11, K_W15, K_W19.

Umiejętności

U1 student rozpoznaje intencję wypowiedzi bezpośrednich i pośrednich, językowe środki perswazyjne i sposoby manipulacji językowej, rodzaje gier językowych K_U06, K_U18;

U2 student interpretuje przekazy medialne (dziennikarskie, reklamowe, propagandowe) K_U01, K_U07, K_U18;

U3 student formułuje skuteczne przekazy językowe, dobierając adekwatne środki językowe z uwzględnieniem funkcjonalnego i gatunkowego zróżnicowania wypowiedzi medialnej K_U13.

Kompetencje społeczne

K1 wykazuje się ostrożnością w odbiorze i interpretacji przekazów werbalnych w mediach K_K04, K_K09;

K2 posiada zdolność rozwiązywania rozmaitych problemów komunikacyjnych związanych z realizacją pracy w mediach K_K04, K_K06, K_K07, K_K09, K_K11, K_K14.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz, Maria Wojtak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Wojtak, Aneta Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Pataj, Maria Wojtak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Pataj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Nowak, Margaret Ohia-Nowak, Magdalena Pataj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Nowak, Margaret Ohia-Nowak, Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)