Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauki o polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-PM-LS-PNo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o polityce
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Konsultacje 15

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego

30


Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie 15

Studiowanie literatury 10

Konsultacje 10

Przygotowanie do egzaminu 15

Łączna liczba godzin - 50 godz. = 2 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Polityka: wybrane elementy teorii i praktyki.

2. Społeczeństwo obywatelskie.

3. Społeczeństwo informacyjne.

4. Podmiotowość polityczna.

5. Myśl polityczna.

6. Systemy polityczne.

Literatura:

Literatura:

1. Barber B., Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Warszawa 2014.

2. Bernstein R.J., Odnowa teorii społecznej, Wrocław 2015.

3. Golat R., Historia państwa i prawa Polski, Warszawa 2015.

4. Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2015.

5. Powszechna historia ustroju, red. A. Bereza, Warszawa 2015.

6. Schultze H., Państwo i naród w dziejach Europy, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W17: Student ma wiedzę o państwie, jego agendach, myśli politycznej - S1A_W02, S1A-W03, S1A_W05.

UMIEJĘTNOŚCI:

U03: Potrafi diagnozować przebieg procesów politycznych w Polsce i świecie - S1A_U03.

KOMPETENCJE:

K06: Jest przygotowany do świadomego udziału w życiu społecznym i politycznym - S1A_K02, S1A_K05.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Maj
Prowadzący grup: Ewa Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)