Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-PRZ-LS-NHP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia Polski
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Oczekiwana jest wiedza z zakresu nauk o mediach powiązana z ogólną wiedzą o najnowszych dziecjach Polski w XX i XXI wieku.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Udział w wykładzie 30


Studiowanie literatury 10


Konsultacje 10


Przygotowanie do egzaminu 10


Łączna liczba godzin - 60 godz.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Atrakcyjność wiedzy o dziejach Polski

2. Deformacja historii narodowej.

3. Mesjanistyczna wizja historii Polski

4. Realistyczna wizja historii Polski.

5. Dlaczego Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku?

6. Motywy państwowotwórcze.

7. Ustrój państwa i system medialny 1918-1939.

8. Sprawa Polski podczas drugiej wojny światowej.

9. Prawno-polityczny ustrój Polski Ludowej.

10. Kryzysy polityczne w Polsce Ludowej.

11. Dekada „Drugiej Polski”.

12. Opozycja polityczna w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

13. Prawno-polityczny ustrój Trzeciej Rzeczypospolitej.

14. Obóz „solidarnościowy” i „postsolidarnościowy” w Trzeciej Rzeczypospolitej.

15. Doświadczenie historyczne Polski i Polaków w XXI wieku.

Literatura:

1. Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.

2. Jerzy Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna 1944-1989, Warszawa 2018.

3. Piotr Gajdziński, Czas Gierka: epoka socjalistycznej dekadencji, Warszawa 2022.

4. Legenda Legionów. Opowieść o Legionach oraz ludziach Józefa Piłsudskiego, red. Witold Sienkiewicz, Warszawa 2018.

5. Andrzej Nowak, Historia i polityka, Kraków 2016.

6. Andrzej Piasecki, Kryzysy Polski współczesnej 1990-2022, Warszawa 2022

7. PRL, czyli Polska w drugiej połowie XX wieku, red. Ewa Maj, Lublin 2013.

8. Sen o potędze. Bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość. Rzeczpospolita Polska 1918-1939, red. Ewa Maj, Lublin 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W02: Potrafi definiować pojecia dotyczące historii Polski - S1A_W01.

W03: Potrafi opisać klasyczne teorie historii, w tym historii narodowej - S1A_W01, S1A_W04, S1A_W06.

W06: Analizuje i wyjaśnia zachowania jednostki ludzkiej oraz grup społecznych w procesie historii narodowej - S1A_W05, S1A_W07, S1A_W08.

W07: Opisuje historyczne i współczesne zjawiska i procesy zachodzące w

życiu politycznym oraz w mediach masowych; identyfikuje problemy z tym związane - S1A_W04, S1A_W08, S1A_W09.

W09: Ma wiedzę niezbędną do rozumienia złożonych podwalin przebiegu procesów historycznych z uwzględnieniem współczesnych realiów społęcznych - S1A_W02, S1A_W07, S1A_W09.

UMIEJĘTNOŚCI

U01: Zna podstawowe słownictwo związane z przebiegiem komunikowania politycznego - S1A_U01, S1A_U02.

U03: Potrafi poprawnie analizować zawartość komunikatów medialnych - S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08.

U02: Analizuje i ocenia cele, uwarunkowania oraz rezultaty komunikowania politycznego i jego derywatów - S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03.

U10: Formułuje opinie o nadawcach, odbiorcach oraz kanałach komunikowania politycznego z wykorzystaniem narzędzi pracy dziennikarskiej - S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01: Świadomie odnosi się do mediów w kontekście historii Polski XX i XXI wieku- S1A_K04.

K05: Jest świadomym odbiorcą treści historycznych - S1A_K04.

K11: Jest przygotowany do spożytkowania wiedzy historycznej w analizowaniu wybranych komponentów współczesn ego życia społęcznego - S1A_K01, S1A_K05, S1A_K06.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)