Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PE.LN.1/5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8595
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna o procesach i strukturach społecznych zdobyta na lekcjach WoS

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 9 - on-line

Ćwiczenia: 9 - stacjonarnie

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 18

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego:0,6


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się do ćwiczeń: 20

Studiowanie literatury: 22

Łączna liczba godzin niekontaktowych: 42

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1,4


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

WIEDZA

W1- kolokwium pisemne

W2 - kolokwium pisemne

W3 - kolokwium pisemne

UMIEJĘTNOŚCI

U1 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej

U2 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej

U3 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej

KOMPETENCJE

K1 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej

K2 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu socjologii ogólnej i wybranych subdyscyplin socjologii; nauczanie terminologii socjologicznej, kształtowanie umiejętności interpretacji i analizy tekstów socjologicznych oraz procesów i zjawisk społecznych, a w szczególności:

Literatura:

Literatura podstawowa:

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004, [wiele wydań].

Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Berger P. L., Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988, [wiele wydań].

Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Szacka B. Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Sztompka P., Socjologia, Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2002.

Turner, J. H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Efekty uczenia się:

W1 - Ma wiedzę na temat przedmiotu i metod stosowanych w socjologii oraz ich związku z pedagogiką. (K_W01, D.1/E.1.W.2)

W2 - Zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne, w tym szczególnie pojęcie roli, statusu społecznego, socjalizacji, grupy społecznej, więzi społecznych, instytucji społecznych. (K_W02, K_W04, K_W05, D.1/E.1.W.2)

W3 - Ma wiedzę na temat klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych. (K_W03, B.2.W.3)

U1 - Potrafi identyfikować i interpretować wybrane zjawiska i procesy społeczne. (K_U01, K_U02, C.U1)

U2 - Potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zagadnień społecznych, formułując w jasny sposób swoje stanowisko, podając argumenty, zachowując postawę otwartą na krytykę.(K_U04, B.2.U4, B.1.U3)

U3 - Wykorzystuje socjologiczną wiedzę. (K_U03, K_U02, B.2.U5)

K1 - Jest świadomy środowiska społecznego, w którym żyje, jest zdolny do samodzielnego, krytycznego myślenia. Jest wrażliwy na złożoności życia społecznego i różnorodności społeczno-kulturowej społeczeństw. (K_K01 K_K03, K_K02, B.2.K3)

K2 - Wykazuje aktywność w zakresie permanentnego uczenia się, poszerzania zasobów wiedzy, samokształcenia, doskonalenia cech osobowości. (K_K02, K_K03, K_K04, D.1/E.1.K8)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kawczyńska-Butrym
Prowadzący grup: Zofia Kawczyńska-Butrym
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korczyński
Prowadzący grup: Mariusz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korczyński
Prowadzący grup: Mariusz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korczyński
Prowadzący grup: Mariusz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korczyński
Prowadzący grup: Mariusz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)